Aplikacija za prikaz državnog poljoprivrednog zemljišta na području PGŽ

Korištenjem najmodernijih tehnologija i multidisciplinarnog pristupa problematici razvoja poljoprivrede, Primorsko-goranska županija kroz razvoj ove aplikacije svrstava se medu vodeće regionalne uprave na polju razvoja poljoprivrede i povezivanja tehnologije, tradicionalnih vrijednosti, te kvalitete autohtonih proizvoda.

Aplikacija razvijena u suradnji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije Vam pruža uvid u trenutačno raspoloživo poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, a dano na raspolaganje pojedinim jedinicama lokalne samouprave. Kontinuiranim usklađenjem sa stanjem na terenu ponajviše rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na pojedinim česticama, te izradom odgovarajućih Programa raspolaganja, nadamo se povećanju raspoloživih površina izradom spomenutih Planova raspolaganja i provođenjem odgovarajućih Natječaja potiče se sveukupni razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i vezanih djelatnosti na području Primorsko-goranske županije.

Trenutačno je omogućeno raspolaganje poljoprivrednim površinama na području 21 jedinice lokalne samouprave temeljem donesenih Programa raspolaganja. a samo raspolaganje. davanjem u zakup, na prodaju ili neki drugi propisani oblik raspolaganja. definiran je procedurom Natječaja koju provodi pojedina jedinica lokalne samouprave za svoje područje izrada ove aplikacije predstavlja značajan iskorak u načinu korištenja najnovijih tehnologija u smislu aktivacije poljoprivrednog zemljišta i njegovog privođenja svrsi. Posebna pažnja posvećena je jednostavnosti korištenja aplikacije, te omogućavanju uvida u podatke o pojedinoj katastarskoj čestici povezanim sa stvarnim stanjem na terenu kroz više ponuđenih kartografskih podloga.

Aplikacija je dostupna putem sljedećeg linka:

https://experience.arcgis.com/experience/4368f53ef8ab432384001cdd13b92320