Statut

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 9. stavak 1. alineja 5. Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije od 1. kolovoza 2018. godine, Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije na sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donijelo je

S T A T U T
CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status, naziv i sjedište, djelatnost, pečat, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, organi, opći akti, imovina i raspolaganje s dobiti, javnost rada i zaštita osobnih podataka, kao i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Članak 2.

Ustanova je osnovana sukladno Sporazumu o osnivanju Ustanove koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2018. (u daljnjem tekstu: Sporazum).
Osnivači Ustanove su Primorsko – goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija), gradovi Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina i Viškovo (u daljnjem tekstu: Osnivači).

Ustanovi se kao Osnivači mogu pridružiti i druge jedinice lokalne samouprave s područja Županije sukladno odredbama Sporazuma i ovoga Statuta.

Članak 3.

Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I DJELATNOST

1. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Ustanova će obavljati svoju djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije“.

Sjedište Ustanove je u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Općina Ravna Gora.

O promjeni naziva i sjedišta Ustanove, na prijedlog Upravnog vijeća Ustanove, odlučuju Osnivači.

2. PEČAT

Članak 5.

Ustanova ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, s kružno ispisanim tekstom u vanjskom dijelu koji glasi: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ, s kružno ispisanim tekstom u unutarnjem dijelu koji glasi: PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE i dvorednim vodoravnim tekstom u sredini koji glasi: STARA SUŠICA.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa Zakonom.
Odlukom ravnatelja Ustanove određuje se broj pečata, način njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

3. DJELATNOST

Članak 6.

Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti:

 • poljoprivredna djelatnost
 • uslužne djelatnosti u poljoprivredi
 • poljoprivredna proizvodnja i primarna prerada
 • kooperacija sa zadrugarima i kooperantima
 • selekcioniranje autohtonih kultivara i izbor iz populacija divljih biljaka (lijeske, borovnice, brusnice, ljekovito bilje i slično)
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • pokretanje rada na ekološkoj poljoprivredi i ekološkoj zaštiti od bolesti i štetočina
 • ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda (čl. 78.)
 • uvođenje i provedba tehnika ekološke poljoprivrede
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
 • sakupljanje starih sorata voćaka u svrhu rada na oplemenjivanju i stvaranju novih i boljih sorata
 • introdukcija i pokusi s novim sortama ratarskog, povrtlarskog, ljekovitog bilja i gljiva, te introdukcija novih voćnih sorata
 • pokretanje rada rasadničke proizvodnje voća, posebno jagodastog te bobičavog i grmolikog voća
 • pokretanje i nastavak rada na oplemenjivanju domaćih sorata krumpira genetski otpornih na bolesti i štetočine
 • pokretanje i nastavak rada na introdukciji kanadskog slatkog javora te organiziranje njegove rasadničke proizvodnje i pokusi na terenu
 • introdukcija novih pasmina goveda, ovaca, koza, peradi, kunića i ostalih vrsta domaćih životinja
 • osnivanje i pokretanje rada Centra za rasplod i selekciju domaćih životinja
 • proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • uzgoj, prerada i konzerviranje maslina i maslinovog ulja
 • proizvodnja sokova od voća i povrća
 • prerada i konzerviranje voća i povrća
 • prerada hrane
 • prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
 • prerada i konzerviranje voća i povrća
 • proizvodnja mliječnih proizvoda
 • potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
 • djelatnost prerade i pakiranja čajnih mješavina i začina
 • djelatnost proizvodnje, prerade i pakiranja eteričnih ulja i parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
 • proizvodnja likera
 • proizvodnja alkoholnih pića
 • proizvodnja bezalkoholnih pića
 • punionica meda
 • izrada suvenira
 • djelatnost pakiranja
 • prodaja vlastitih proizvoda
 • iznajmljivanje strojeva i opreme s i bez rukovatelja
 • kupnja i prodaja robe
 • pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično), opskrba tom hranom (catering)
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 • turističke usluge u kongresnom turizmu
 • turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 • turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 • usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • organiziranje sportskog natjecanja
 • vođenje sportskih natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • djelatnost zabavnih priredbi, koncerata, sajmova, festivala i sličnih priredbi
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • organiziranje sajmova, izložbi, konferencija i radionica
 • izdavačka djelatnost
 • izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • pružanje usluga informacijskog društva

 

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Ustanova je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
Ustanova obavlja svoju djelatnost i posluje samostalno, osim ako Sporazumom nije drugačije određeno, na način određen zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Ustanove.

Članak 8.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, drugih općina i gradova, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora, čine imovinu Ustanove.

Članak 9.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.
Osnivači Ustanove solidarno i neograničeno odgovaraju za njene obveze.
Promet novčanih sredstava Ustanove obavlja se preko jedinstvenog žiro računa.

Članak 10.

Ustanovu zastupa i predstavlja ravnatelj.
U zastupanju Ustanove, ravnatelj poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, predstavlja Ustanovu, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.
Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

Članak 11.

Ravnatelj može u granicama svojih ovlasti, dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
Za zastupanje iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj daje ovlaštenoj osobi pismenu punomoć kojom određuje opseg ovlaštenja i trajanje punomoći.
Ravnatelj može ovlastiti drugog djelatnika Ustanove za zastupanje u slučaju njegove odsutnosti.

 

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I ORGANI

1. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 12.

Unutarnje ustrojstvo i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ustanove utvrđuje se općim aktima, sukladno zakonu i Sporazumu.

2. ORGANI

Članak 13.

Organi Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

a) UPRAVNO VIJEĆE

Članak 14.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova od čega su tri predstavnici Županije i dva predstavnici Stručnog vijeća.

Mandat Upravnog vijeća je dvije godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za člana Upravnog vijeća.

Jedan od predstavnika Županije je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća.

Predstavnike Županije (članove i predsjednika) imenuje i razrješuje Župan Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan), a predstavnike Stručnog vijeća bira i razrješuje Stručno vijeće u skladu s ovim Statutom i Sporazumom.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojega je imenovan.

Članu Upravnog vijeća prestaje mandat i prije isteka vremena u sljedećim slučajevima:

 • u slučaju razrješenja od strane predstavnika tijela ili organa koji su ga imenovali,
 • podnošenjem ostavke na dužnost člana Upravnog vijeća,
 • ako izgubi sposobnost obnašanja dužnosti.

Članak 15.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen od strane predstavnika tijela ili organa koji su ga imenovali u slučaju:

 • da se ne pridržava uputa i smjernica Osnivača,
 • da sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili radnji kojima se nanosi šteta Ustanovi,
 • neopravdano izostane sa sjednica Upravnog vijeća više od 50%.

Člana Upravnog vijeća kojeg imenuje Župan, Župan može razriješiti dužnosti i ako se u svom radu ne pridržava uputa i smjernica Župana te ako tako odluči Župan.

Članak 16.

Upravno vijeće:

 • donosi program rada i razvoja Ustanove i nadzire njihovo izvršavanje
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu
 • odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove vrijednosti od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna
 • predlaže Osnivačima promjenu naziva i sjedišta Ustanove
 • donosi Statut
 • predlaže izmjene i dopune ovog Statuta i drugih općih akata
 • donosi druge opće akte Ustanove
 • imenuje i razrješava ravnatelja
 • daje Osnivačima i ravnatelju Ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, Sporazumom i zakonom.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Osnivača:

 • odlučiti o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti većoj od 500.000,00 kuna
 • odlučiti o promjeni djelatnosti Ustanove.

Suglasnost Osnivača je važeća ako se o odluci, sukladno st. 2. ovoga članka, pozitivno izjasni 2/3 od ukupnog broja Osnivača u trenutku donošenja odluke.

Članak 17.

Upravno vijeće o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća saziva prema potrebi predsjednik Upravnog vijeća, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, ravnatelj.

U radu Upravnog vijeća, bez prava odlučivanja, sudjeluje ravnatelj.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Ustanove (u daljnjem tekstu: Poslovnik) nije propisano da se odluke donose većinom ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi Poslovnik kojim se pobliže uređuju pitanja koja nisu uređena zakonom, Sporazumom i ovim Statutom.

Članak 18.

Članovima Upravnog vijeća pripada naknada za rad i naknada troškova u svezi s radom u Upravnom vijeću, a visinu naknade utvrđuje Upravno vijeće.

Članak 19.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 • saziva i rukovodi sjednicama Upravnog vijeća,
 • potpisuje odluke i opće akte koje donosi Upravno vijeće,
 • koordinira rad članova Upravnog vijeća,
 • sklapa ugovor o radu s ravnateljem Ustanove,
 • nastupa u ime Upravnog vijeća u odnosu na druga tijela i treće osobe,
 • obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Poslovnika.

 

b) RAVNATELJ

Članak 20.

Upravno vijeće imenuje ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja u skladu sa zakonom, Sporazumom i ovim Statutom.

Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Upravno vijeće, a odluku o raspisivanju donosi najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

Mandat ravnatelja je četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom i Sporazumom.

Članak 21.

Ravnatelja za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje djelatnik Ustanove kojeg ravnatelj ovlasti.

Djelatnik iz stavka 1. ovog članka, pored poslova radnog mjesta na koje je raspoređen, za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja, obavlja i poslove iz djelokruga rada ravnatelja.

Članak 22.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i poslovanje Ustanove.

Ravnatelj je dužan u tijeku rada i odlučivanja Upravnog vijeća upozoriti:

 • da je predloženi akt u suprotnosti s odredbama zakona, Sporazuma ili općih akata Ustanove,
 • da je predloženi akt u suprotnosti s usvojenim Programom rada i razvoja Ustanove.

Članak 23.

Ravnatelj je samostalan u donošenju odluka o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti do 70.000,00 kuna.

Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća donosi odluke o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna.

Članak 24.

Ravnatelj:

 • organizira i vodi poslovanje Ustanove,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove,
 • predstavlja i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 • odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove sukladno članku 20. ovoga Statuta,
 • pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Ustanove s odredbama odgovarajućih zakona,
 • donosi opće akte Ustanove, osim ako ovim Statutom nije drukčije određeno,
 • nadzire promjene zakona i općih akata u poslovanju Ustanove,
 • predlaže osnovne politike,
 • predlaže Program rada i razvoj Ustanove,
 • poduzima mjere neophodne za izvršenje Programa rada i razvoja nakon što Program donese Upravno vijeće,
 • osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća,
 • donosi odluku o izboru djelatnika za obavljanje poslova pojedinih radnih mjesta,
 • donosi odluke o pojedinačnim pravima djelatnika u slučajevima utvrđenim odredbama zakona i općih akata Ustanove o radnim odnosima,
 • provodi postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radne obveze djelatnika u skladu s odredbama zakona i općih akata Ustanove,
 • izdaje djelatnicima naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka,
 • podnosi Upravnom vijeću izvješće i poslovanju Ustanove dva puta godišnje, odnosno svaki puta kada to Upravno vijeće zatraži,
 • podnosi Upravnom vijeću izvješće o investicijskom i tekućem održavanju, nabavci opreme i usluga,
 • obavlja ostale poslovodne funkcije utvrđene zakonom i Sporazumom.

 

c) STRUČNO VIJEĆE

Članak 25.

Stručno vijeće je savjetodavni organ koji raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Ustanove u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom, Sporazumom i ovim Statutom, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge vezane uz organizaciju rada i uvjete za razvitak djelatnosti.

Stručno vijeće obavezno daje mišljenje na godišnja izvješća te na plan i program rada.

Članak 26.

Svaki od Osnivača, u skladu sa svojim aktima, imenuje jednog člana Stručnog vijeća.

Mandat članova Stručnog vijeća je dvije godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za člana Stručnog vijeća.

U slučaju razrješenja člana Stručnog vijeća, novom članu Stručnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojega je imenovan.

Članak 27.

Članovi Stručnog vijeća biraju između sebe predsjednika Stručnog vijeća i dva člana Upravnog vijeća.

Izbor iz stavka 1. ovog članka obavlja se javnim glasovanjem između kandidata koje ima pravo predložiti 1/6 članova Stručnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća i Upravno vijeće.

Za predsjednika Stručnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.
Za članove Upravnog vijeća su izabrani kandidati koji imaju najveći broj glasova.

Član Stručnog vijeća koji u Stručnom vijeću predstavlja Županiju može birati, ali ne može biti izabran za predsjednika Stručnog vijeća i člana Upravnog vijeća.

Članak 28.

Stručno vijeće u svom radu primjenjuje odredbe ovoga Statuta, Sporazuma te ostalih općih akata i zakona koji se odnose na njegov rad.

U svom radu Stručno vijeće primjenjuje odredbe Poslovnika kojeg donosi Upravno vijeće sukladno članku 17. stavak 6. ovoga Statuta.

 

V. OPĆI AKTI

Članak 29.

Opći akti Ustanove su Statut, Poslovnik, pravilnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Ustanove.

Statut i Poslovnik donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Statutom se sukladno zakonu i Sporazumu pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja organa Ustanove, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Ustanove.

Odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Ustanove donosi ravnatelj.

Ravnatelj donosi i druge opće akte koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Članak 30.

Opći akti objavljuju se u roku od osam dana od donošenja na oglasnoj ploči Ustanove, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Iznimno, ako tako odluči donositelj akta, opći akti mogu stupiti na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Ustanove.

Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na Statut i Poslovnik.

 

VI. IMOVINA I RASPOLAGANJE SA DOBITI

Članak 31.

Imovinu Ustanove čine sredstva za rad pribavljena od Osnivača, stečena provođenjem programa, pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Članak 32.

Osnivači su dužni sufinancirati rad Ustanove i provedbu programa u iznosu od 20.000,00 kuna godišnje.

Osnivači mogu, u skladu sa svojim odlukama, sufinancirati rad Ustanove i provedbu programa u iznosu većem od 20.000,00 kuna godišnje.

Ustanova sredstva za rad, osim sufinanciranjem iz stavka 1. i 2. ovog članka, osigurava provođenjem programa, pružanjem usluga, prodajom proizvoda i/ili iz drugih izvora.

Članak 33.

Jedinica lokalne samouprave koja se priključi Ustanovi kao Osnivač, sukladno članku 2. Sporazuma, dužna je uplatiti 5.000,00 kuna sukladno članku 18. Sporazuma.

Članak 34.

Ustanova raspolaže i upravlja svojom imovinom u skladu s važećim zakonskim propisima, Sporazumom i ovim Statutom.

Ako u obavljanju svojih djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 35.

Imovinom Ustanove, na način određen Sporazumom i ovim Statutom, upravlja i raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 36.

Financijsko poslovanje Ustanove obavlja se u skladu sa zakonskim i drugim propisima donesenih temeljem zakona.

Članak 37.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivači Ustanove solidarno i neograničeno odgovaraju za njene obveze.

 

VII. JAVNOST RADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 38.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Javnost rada Ustanove osigurava se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), ostalim zakonskim propisima i općim aktima Ustanove.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Osnivačima.

Ustanova je dužna pravodobno i istinito obavijestiti javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovana, te na pogodan način obavještavati o uvjetima i načinu davanja usluga i obavljanja svojih poslova.

Ustanova će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju, ako je ona zakonom ili nekim drugim općim aktom određena kao službena, poslovna ili znanstvena tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

Članak 39.

Ustanova u svrhu zaštite osobnih podataka pojedinaca primjenjuje Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, druge zakonske i podzakonske propise, te opće akte Ustanove.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustanove.

Broj: 2482/18

Stara Sušica, 19. prosinca 2018. godine.

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

Skip to content