Organizacijska struktura

RAVNATELJ CENTRA

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VII/1 stupanj stručne spreme – Agronomski fakultet, najmanje 3 godine radnog staža u struci. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 2,80.

Opis posla: Vodi, upravlja i nadzire rad Centra te provedbu i realizaciju programa Centra, surađuje sa osnivačima te pridruženim članovima Centra kao i sa suradnicima na programima Centra, predlaže Plan rada Centra, podnosi izvješća o radu Centra te informira javnost o radu Centra, vodi brigu o realizaciji financijskog plana te vrši kontrolu rada zaposlenika Centra, izvršava sve poslove po nalogu Upravnog vijeća Centra te obaveze sukladno zaključcima osnivača Centra.

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VI/1, VII/1 stupanj stručne spreme – Agronomski fakultet, najmanje 3 godine radnog staža u struci. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 2,15.

Opis posla: Radi na provedbi programa Centra vezanih za poljoprivredu, organizacija manifestacija, edukacija te prezentacija, suradnja sa suradnicima Centra te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te svi poslovi po nalogu ravnatelja Centra.

SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I EU PROJEKTE

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: SSS stupanj stručne spreme – prirodoslovno-tehničke znanosti, najmanje 3 godine radnog staža. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,85.
Opis posla: Radi na provedbi programa Centra vezanih za poljoprivredno zemljište, predlaže, kandidira i provodi programe kandidirane za fondove EU i Ministarstva. Organizacija edukacija te prezentacija vezanih za poljoprivredno zemljište i EU projekte, suradnja sa suradnicima Centra, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Općinskim državnim odvjetništvom, katastrom i gruntovnicom te nadležnim ministarstvima i institucijama o mogućnosti kandidiranja projekata za EU fondove. Obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra.

RADNIK

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: SSS stupanj stručne spreme – tehnički ili društveni smjer, najmanje 1 godine radnog staža. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,15.

Opis posla: obavlja poslove čišćenja i održavanja poslovnih prostora i okoliša kompleksa Stara Sušica, prodajno izložbenog prostora u Rijeci, kao i ostalih objekata u posjedu Centra, čišćenje snijega u zimskim mjesecima sa prilazne staze i okoliša upravne zgrade, košnja trave i čišćenje okoliša kompleksa Stara Sušica, sadnja i održavanje trajnih nasada, pomoćni poslovi za potrebe rada objekta za preradu voća, oranje, frezanje, strojna košnja i drugi agrotehnički radovi u kompleksu Stara Sušica, obavljanje poslova domara, redovito obilaženje objekata i poslovnog prostora Centra, uočavanje i otklanjanje kvarova i/ili nedostataka u objektima i poslovnim prostorima Centra, loženje, čišćenje i održavanje centralnog grijanja i nadzor rada kotlovnice, prijevoz i doprema energenata za potrebe centralnog grijanja, prijevoz, sastavljanje i rastavljanje drvenih kućica za promociju autohtonih proizvoda, te ostali poslovi vezani za provedbu manifestacija i ostalih promidžbenih aktivnosti Centra, te obavljati i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ I PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VII/1 stupanj stručne spreme – društvene struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 2,10.

Opis posla: razvoj i jačanje branda autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije, promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije, a osobito kreiranje hodograma, poslovnih procesa i procedura, stvaranje baze podataka marketinških aktivnosti i sl. Razrada prezentacijsko-prodajnog prostora u Rijeci (interijer, ekterijer, dobavljači, marketinški planovi i realizacija istih i sl.). Uređivanje i održavanje službene web stranice i profila na društvenim mrežama te prikupljanje sadržaja za objavljivanje, suradnja s proizvođačima autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije, organizatorima sajmova i manifestacijama vezanih za autohtone proizvode, turističkim zajednicama i turističkim vodičima i realizacija manifestacija. Izrađivanje planova, dopisa, dokumenata, održavanje sastanaka s javnosti i medijima i priprema tekstova za objavu, praćenje zakonskih propisa vezanih uz promocije i prodaju, plan i realizacija za potrebe te praćenje akcijskih planova vanjskih institucija (sajmovi, eventi na PGŽ i RH nivou), te ostali poslovi koje mu povjeri ravnatelj Centra.

REFERENT ZA RURALNI RAZVOJ

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VII/1 stupanj stručne spreme – pravne ili ekonomske struke, najmanje 3 godine iskustva u struci. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,45.

Opis posla: izrada i provedba planova i programa Centra vezanih uz ruralni razvoj, promocija i prezentacija programa ruralnog razvoja, suradnja s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednim proizvođačima Primorsko–goranske županije na provedbi programa ruralnog razvoja, izrađivanje planova, dopisa, dokumenata, održavanje sastanaka s javnosti i medijima i priprema tekstova za objavu, praćenje važećih zakonskih propisa vezanih za rad i poslovanje Centra te usklađivanje akata Centra, poslovi vezani uz provođenje nabava i natječaja Centra, administrativna priprema dokumenta za Upravno vijeće i izrada akata za potrebe Centra, poslovi na vođenju evidencije poljoprivrednog zemljišta i izrada programa  raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za JLS, ostali poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

REFERENT ZA PROMOCIJU I PRODAJU AUTOHTONIH PROIZVODA

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: ŠS/VSS biotehničke ili društvene struke. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,45.

Opis posla: promocija autohtonih proizvoda Primorsko – goranske županije, a osobito kreiranje hodograma, poslovnih procesa i procedura, stvaranje baze podataka marketinških aktivnosti, otvaranje emaila i sl., prodaja autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije u Kašetici Primorsko-goranskoj, na sajmovima i manifestacijama i putem internetske stranice trgovina Kašetice, razvoj i jačanje brenda autohtonih proizvoda Primorsko – goranske županije, uređivanje i održavanje službene web stranice i profila na društvenim mrežama te prikupljanje sadržaja za objavljivanje, suradnja s proizvođačima autohtonih proizvoda Primorsko–goranske županije, organizatorima sajmova i manifestacija vezanih za autohtone proizvode, turističkim zajednicama i turističkim vodičima i realizacija manifestacija, izrađivanje planova, dopisa, dokumenata, održavanje sastanaka s javnosti i medijima i priprema tekstova za objavu, praćenje zakonskih propisa vezanih uz promociju i prodaju, plan i realizacija za potrebe te praćenje akcijskih planova vanjskih institucija (sajmovi, eventi na PGŽ i RH nivou) i ostali poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Skip to content