Natječaj za radno mjesto: referent za ruralni razvoj

Natječaj je otvoren od 16. do 31. kolovoza 2021. godine

Opis poslova radnog mjesta:
 • izrada i provedba planova i programa Centra vezanih uz ruralni razvoj
 • promocija i prezentacija programa ruralnog razvoja
 • suradnja s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednim proizvođačima Primorsko–goranske županije na provedbi programa ruralnog razvoja
 • izrađivanje planova, dopisa, dokumenata i održavanje sastanaka s javnosti, predstavnicima lokalnih i regionalnih samouprava, državnih tijela vlasti, te ostalih udruženja uključujući medije (uz pripremu tekstova za objavu i korespondenciju)
 • praćenje važećih zakonskih propisa vezanih za rad i poslovanje Centra te usklađivanje i izrada odgovarajućih akata Centra
 • poslovi vezani uz provođenje nabava i natječaja Centra
 • administrativna priprema dokumenta za Upravno i Stručno vijeće i izrada raznih ostalih akata za potrebe Centra
 • poslovi na vođenju evidencije poljoprivrednog zemljišta, te izrada i provedba (sudjelovanje u radu komisija) programa i natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za JLS i PGŽ, uključujući provjeru imovinsko – pravnih odnosa (katastarski i gruntovni podaci) te korištenje GIS softwarea i MS Excel-a
 • administrativni i uredski poslovi uključujući izradu e-računa i sl.
 • poslovi uzorkovanja i analize tla u sklopu laboratorija za izučavanje osobina tla
 • organizacija javnih događanja uz logističku podršku, odnosno prijevoz i montaža montažnih kućica, štandova i sl.
 • razni radovi vezani za poslove prerade voća i meda (destilerija, proizvodnja sokova, sušenje voća, prerada meda i izrada satnih osnova, proizvodnja octa, vaganje (preuzimanje), priprema sirovine te otprema gotovih proizvoda, vođenje HACCP, veterinarskih, sanitarnih i carinskih evidencija i zapisnika i sl.)
 • poslovi maloprodaje u trgovinama u vlasništvu poslodavca te na raznim sajmovima
 • ostali poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.
Posebni uvjeti
 • VSS ekonomske struke
 • najmanje 3 godine iskustva u struci
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • komunikacijske vještine
 • rad na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije.

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je Ravna Gora, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, te na području Primorsko-goranske županije.

Zapošljavanje se planira radi obavljanja poslova predmetnog radnog mjesta na određeno vrijeme, do kraja tekuće godine uz probni rok od 3 mjeseca. Ako bude postojala potreba za obavljanjem poslova predmetnog radnog mjesta i nakon 31. prosinca 2021. godine, uz uvjet da su osigurana odgovarajuća financijska sredstva, postoji mogućnost daljnjeg produžetka ugovora.

Plaća, pravo na naknadu troškova i druga prava regulirani su aktima Centra.

Natječaj će se objaviti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 15 dana.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti
 • životopis
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (uvjerenje fakulteta ili preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke)
 • preslika vozačke dozvole

Osoba koja ne podnose pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se razgovor.

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu Centra s naznakom ”Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Referent za ruralni razvoj”:

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Stara Sušica, Karolinska cesta 87
51314 Ravna Gora

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.