Javni poziv za sadnju nasada-vinograda

Ovim putem pozivamo vinogradare s područja Primorsko-goranske županije da dostave iskaz interesa za sadnju nasada-vinograda sa međuvrsnim križancima vinove loze.

Zadaća zainteresiranog vinogradara bila bi sadnja i održavanje predmetnog nasada u ekološkom uzgoju. Minimalno mora biti zasađeno 5 sorata sa 1.500 sadnica međuvrsnih križanaca vinove loze. Sortiment će biti odabran u suradnji s Centrom.

Centar će predmetnu sadnju financirati sa 45.000,00 kuna.

Površina potrebna za sadnju predmetnog nasada mora biti minimalne veličine 2.000 m2, mora biti ograđena te mora imati mogućnost postavljanja navodnjavanja.

Predmetna površina mora biti pripremljena po svim agrotehničkim uvjetima u 2021. godini, dok bi se sama sadnja obavljala u 2022. godini.

Iskaz interesa treba dostaviti pisanim putem na adresu Centra najkasnije do 31. svibnja 2021. godine. U predmetnom iskazu potrebno je navesti veličinu parcele, te lokaciju iste. Predmetna parcela mora biti u čistom vlasništvu zainteresiranog vinogradara (obavezna dostava vlasničkog lista i izvoda iz katastarskog plana).

Odabrani vinogradar će uz samu sadnju nasada imati obvezu pravovremeno obavljati agrotehničke mjere s uključenom zaštitom protiv bolesti i štetnika na vinovoj lozi, odnosno o navedenom vinogradu brinuti marom dobrog gospodara. Također mora dozvoliti Centru i suradnicima Centra uvid u vinograd, te dozvoliti i omogućiti iz navedenog vinograda uzimanje uzoraka grožđa, pupova, plemki i sl.

S odabranim vinogradarom sklopio bi se Sporazum o poslovnoj suradnji na projektu u trajanju od 10 godina u kojem bi se definirala međusobna prava i obveze.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti djelatnicima Centra na tel. 051/ 791 066 ili putem e-maila cprr@hi.ht.hr.