Natječaj za radno mjesto radnik/radnica na održavanju

Opis poslova radnog mjesta
 • čišćenje i održavanje poslovnih prostora i okoliša kompleksa Stara Sušica, i prodajno izložbenog prostora u Rijeci, kao i ostalih objekata u posjedu Centra
 • čišćenje snijega u zimskim mjesecima sa prilazne staze i okoliša upravne zgrade,- košnja trave i čišćenje okoliša kompleksa Stara Sušica
 • sadnja i održavanje trajnih nasada
 • pomoćni poslovi za potrebe rada objekta za preradu voća
 • oranje, frezanje, strojna košnja i drugi agrotehnički radovi u kompleksu Stara Sušica
 • obavljanje poslova domara, redovito obilaženje objekata i poslovnog prostora Centra, uočavanje i otklanjanje kvarova i/ili nedostataka u objektima i poslovnim prostorima Centra
 • loženje, čišćenje i održavanje centralnog grijanja i nadzor rada kotlovnice
 • prijevoz i doprema energenata za potrebe centralnog grijanja
 • prijevoz, sastavljanje i rastavljanje drvenih kućica za promociju autohtonih proizvoda, te ostali poslovi vezani za provedbu manifestacija i ostalih promidžbenih aktivnosti Centra
 • ostali poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Posebni uvjeti
 • KV, SSS
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • vozačka dozvola B kategorije

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je Stara Sušica, Primorsko-goranska županija.

Zapošljavanje se planira radi obavljanja poslova predmetnog radnog mjesta na određeno vrijeme od godinu dana uz probni rok od 3 mjeseca. Ako bude postojala potreba za obavljanjem poslova predmetnog radnog mjesta i nakon proteka roka od godinu dana, uz uvjet da su osigurana odgovarajuća financijska sredstva, postoji mogućnost daljnjeg produžetka ugovora.

Plaća, pravo na naknadu troškova i druga prava regulirani su aktima Centra.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj će se objaviti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trajanju od 8 dana.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • preslika vozačke dozvole

Osoba koja ne podnose pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se razgovor.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom ”Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Radnika na održavanju“.

O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.