Radno mjesto: Referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda na određeno vrijeme

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • promocija autohtonih proizvoda Primorsko – goranske županije, a osobito kreiranje hodograma, poslovnih procesa i procedura, stvaranje baze podataka marketinških aktivnosti, otvaranje emaila i sl.
 • prodaja autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije u Kašetici Primorsko-goranskoj, na sajmovima i manifestacijama i putem internetske stranice trgovina Kašetice
 • razvoj i jačanje brenda autohtonih proizvoda Primorsko – goranske županije
 • uređivanje i održavanje službene web stranice i profila na društvenim mrežama te prikupljanje sadržaja za objavljivanje
 • suradnja s proizvođačima autohtonih proizvoda Primorsko–goranske županije, organizatorima sajmova i manifestacija vezanih za autohtone proizvode, turističkim zajednicama i turističkim vodičima i realizacija manifestacija
 • izrađivanje planova, dopisa, dokumenata, održavanje sastanaka s javnosti i medijima i priprema tekstova za objavu
 • praćenje zakonskih propisa vezanih uz promociju i prodaju
 • plan i realizacija za potrebe te praćenje akcijskih planova vanjskih institucija (sajmovi, eventi na PGŽ i RH nivou)
 • ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

POSEBNI UVJETI

 • VŠS / VSS biotehničke ili društvene struke
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • rad na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je Rijeka, Primorsko-goranska županija. Zapošljavanje na određeno vrijeme se planira za period od 12 mjeseci uz mogućnost produžetka ugovora.

Plaća, pravo na naknadu troškova i druga prava regulirani su aktima Centra.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj će se objaviti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim Internet stranicama Centra u trajanju od 8 dana.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

 • životopis
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (uvjerenje fakulteta ili preslika diplome)
 • preslika vozačke dozvole
 • preslika osobne iskaznice

Osoba koja ne podnose pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se razgovor.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom ”Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: Referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda na određeno vrijeme”.

O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.