Prodaja službenog vozila – Citroen Nemo

Na temelju Odluke o rashodu i prodaji službenog vozila Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije br.540/20 od 24. ožujka 2020. godine Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavljuje sljedeći

OGLAS

o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

2. Podaci o vozilu

Vrsta vozila: osobni automobil marke Citroen, tip vozila: Nemo, model vozila: 1.4 HDI 70, broj šasije: VF7AJ8HSLA8028306, godina proizvodnje 2010., oblik karoserije: zatvoreni, boja vozila: siva s efektom, vrsta motora: Diesel Euro 5, snaga motora: 50 kw, prijeđeni kilometri: 240.699 (na dan 16.04.2020. godine), registriran do 04.05.2020. godine.

Početna prodajna cijena službenog vozila Citroen Nemo je 4.475,00 kuna.

Prodaja predmetnog vozila ne oporezuje se PDV-om.

3. Pregled vozila

Za sve  informacije i pregled vozila  zainteresirani  subjekti  mogu se  obratiti  ravnatelju Centra Daliboru Šoštariću na broj mobitela 098/1721 256 u razdoblju ponedjeljak-petak od 7,00h do 15,00h.

Prodaja se obavlja po načelu ”viđeno – kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

4. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude uplatiti  jamčevinu u iznosu od 475,00 kuna na žiro-račun kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR1824020061100108520, model: 00, poziv na broj: OIB Ponuditelja, s naznakom: ”Jamčevina za vozilo”.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u nominalnom iznosu bez kamata u roku od 8 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnije ponude. Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

5. Sadržaj ponude

Pisana ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, e-mail adresu i broj za kontakt
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe
  • dokaz o plaćenoj jamčevini
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
  • ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanost ponude od najmanje 45 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim vozilom.

6. Rok za dostavu i otvaranje ponuda

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Ne otvaraj – Ponuda za kupnju službenog vozila”, putem pošte na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora.

Rok za dostavu ponuda je 30.04.2020. godine u 10:00 sati.

Nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu dokumentaciju, kao i ponude s ponuđenom cijenom ispod utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom  ponudom smatrati  će  se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim oglasom. Ako dva ili više ponuditelja  ponude  istu cijenu, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni na dokaziv način u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na adresu ponuditelja naznačeno u ponudi.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati sljedećem ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz oglasa.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine na žiro-račun kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR1824020061100108520, model: 00, poziv na broj: OIB Ponuditelja, s naznakom: ”uplata za kupovinu službenog vozila“. Najpovoljniji ponuditelj je dužan u gore navedenom roku predočiti prodavatelju dokaz o uplati preostalog dijela kupoprodajne cijene, a prodavatelj se obvezuje potom predati kupcu odgovarajući broj primjeraka kupoprodajnih ugovora podobnih za prijenos prava vlasništva vozila. Kupac će prilikom preuzimanja kupoprodajnog ugovora preuzeti predmetno vozilo i prateću dokumentaciju.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

8. Ostalo

Obavijest o oglasu objavljena je web stranici Centra, te na oglasnim pločama jedinica lokalnih samouprava osnivača Centra.

Prodavatelj zadržava pravo da poništi ovaj oglas i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja, bez iznošenja posebnog razloga.

U Staroj Sušici, 16. travnja 2020. godine.