Osnivači

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije osnovan je od strane Primorsko – goranske županije te općina:  Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska, Viškovo i gradova: Čabar, Delnice, Kastav i Vrbovsko.

Sporazum o osnivanju ustanove „Centar za brdsko – planinsku poljoprivredu“ sklopljen je između osnivača 17. srpnja 2000. godine.

U 2020. godini, Ustanovi su pristupili kao osnivači gradovi Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija, te općine Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga i Punat.

Novi Sporazum o osnivanju Ustanove „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije“ sklopljen je između osnivača 28. rujna 2020. godine.

Centar trenutno ima ukupno dvadeset i devet članova osnivača.

 

S P O R A Z U M
o osnivanju Centra za poljoprivredu
i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Osnivači Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova) su Primorsko – goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija), gradovi Čabar, Delnice, Kastav i Vrbovske, te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina i Viškovo (u daljnjem tekstu: Osnivači). U 2020. godini, Ustanovi su pristupili kao osnivači gradovi Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija, te općine Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga i Punat (u daljnjem tekstu: Osnivači).

Utvrđuje se da je Ustanova osnovana Sporazumom o osnivanju Ustanove – Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu Primorsko – goranske županije od 17. srpnja 2000. godine. Navedeni Sporazum su Osnivači u jednom navratu izmijenili odlukama Osnivača donesenim u periodu između 18. prosinca 2014. godine do 28. travnja 2015. godine, pri čemu je i izmijenjen naziv Ustanove iz „Centar za brdsko – planinsku poljoprivredu Primorsko – goranske županije” u „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije”.

Utvrđuje se da je Ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci kao ustanova, MBS: 040158949, OIB: 07103881876, naziv „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije“, te da su sredstva za osnivanje i početak rada osigurana od Osnivača u iznosu od 130.000,00 kuna.

Članak 2.

Ustanovi se kao osnivači mogu priključiti i druge jedinice lokalne samouprave pod jednakim uvjetima kao Osnivači.

Članak 3.

Cilj Ustanove je poduzimanje aktivnosti kojima će se unaprijediti ruralni razvoj Županije, a pogotovo razvoj poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva.

Glavne aktivnosti Ustanove su:

 • prikupljanje, izrada i statistička obrada podataka vezanih za ruralni prostor i djelatnosti u njemu, sudjelovanje u izradi znanstvenih projekta vezanih za razvoj ruralnih krajeva, izrada prezentacija
 • sudjelovanje u izradi nacionalnih i regionalnih planova i programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
 • provođenje postojećih nacionalnih i regionalnih programa kojima se uređuje ruralni razvoj i poljoprivreda
 • osmišljavanje, priprema i provedba projekata i programa iz područja ruralnog razvoja i poljoprivrede
 • promidžba autohtonih proizvoda Županije na razne načine, a pogotovo kroz sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i internacionalnim sajmovima
 • organizacija regionalnih i lokalnih sajmova na području Županije
 • edukacija i informiranje poljoprivrednika, lovaca, šumara i drugih zainteresiranih skupina o njihovim pravima i obavezama iz područja djelovanja Centra kroz održavanje seminara, davanje informacija o objavljenim natječajima, podizanje razine primjenjivog znanja, pružanje konzultantske pomoći i sl.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 4.

Ustanova će obavljati svoju djelatnost, poslovati i sudjelovati u pravnom prometu pod nazivom „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije“.

Sjedište Ustanove je u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.

 

III. DJELATNOST USTANOVE

Članak 5.

Djelatnost ustanove je:

 • poljoprivredna djelatnost
 • uslužne djelatnosti u poljoprivredi
 • poljoprivredna proizvodnja i primarna prerada
 • kooperacija sa zadrugarima i kooperantima
 • selekcioniranje autohtonih kultivara i izbor iz populacija divljih biljaka (lijeske, borovnice, brusnice, ljekovito bilje i slično)
 • proizvodnja sadnog materijala
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • stavljanje na tržište sadnog materijala
 • uvoz sadnog materijala
 • dorada sjemena
 • pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • stavljanje na tržište sjemena
 • pokretanje rada na ekološkoj poljoprivredi i ekološkoj zaštiti od bolesti i štetočina
 • ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda (čl. 78.)
 • uvođenje i provedba tehnika ekološke poljoprivrede
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
 • sakupljanje starih sorata voćaka u svrhu rada na oplemenjivanju i stvaranju novih i boljih sorata
 • introdukcija i pokusi s novim sortama ratarskog, povrtlarskog, ljekovitog bilja i gljiva, te introdukcija novih voćnih sorata
 • pokretanje rada rasadničke proizvodnje voća, posebno jagodastog te bobičavog i grmolikog voća
 • pokretanje i nastavak rada na oplemenjivanju domaćih sorata krumpira genetski otpornih na bolesti i štetočine
 • pokretanje i nastavak rada na introdukciji kanadskog slatkog javora te organiziranje njegove rasadničke proizvodnje i pokusi na terenu
 • introdukcija novih pasmina goveda, ovaca, koza, peradi, kunića i ostalih vrsta domaćih životinja
 • osnivanje i pokretanje rada Centra za rasplod i selekciju domaćih životinja
 • proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
 • gospodarenje lovištem i divljači
 • gospodarenje šumama
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • uzgoj, prerada i konzerviranje maslina i maslinovog ulja
 • proizvodnja sokova od voća i povrća
 • prerada i konzerviranje voća i povrća
 • prerada hrane
 • prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
 • prerada i konzerviranje voća i povrća
 • proizvodnja mliječnih proizvoda
 • potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda
 • djelatnost prerade i pakiranja čajnih mješavina i začina
 • djelatnost proizvodnje, prerade i pakiranja eteričnih ulja i parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
 • proizvodnja likera
 • proizvodnja alkoholnih pića
 • proizvodnja bezalkoholnih pića
 • punionica meda
 • izrada suvenira
 • djelatnost pakiranja
 • prodaja vlastitih proizvoda
 • iznajmljivanje strojeva i opreme s i bez rukovatelja
 • kupnja i prodaja robe
 • pripremanje hrane, pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i slično), opskrba tom hranom (catering)
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • turističke usluge u zdravstvenom turizmu
 • turističke usluge u kongresnom turizmu
 • turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
 • turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
 • usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • organiziranje sportskog natjecanja
 • vođenje sportskih natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • djelatnost zabavnih priredbi, koncerata, sajmova, festivala i sličnih priredbi
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • organiziranje sajmova, izložbi, konferencija i radionica
 • izdavačka djelatnost
 • izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • pružanje usluga informacijskog društva

 

IV. ORGANI USTANOVE

Članak 6.

Organi Ustanove su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

a) Upravno vijeće

Članak 7.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Članak 8.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova od čega su tri predstavnici Županije i dva predstavnici Stručnog vijeća.

Predstavnike Županije imenuje i razrješuje Župan Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan), a predstavnike Stručnog vijeća bira i razrješuje Stručno vijeće u skladu s ovim Sporazumom i Statutom Ustanove (u daljnjem tekstu: Statut).

Jedan od predstavnika Županije je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća.

Mandat Upravnog vijeća je 2 godine.

Članak 9.

Upravno vijeće:

 • donosi program rada i razvoja Ustanove i nadzire njihovo izvršavanje
 • odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu
 • odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove vrijednosti od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna
 • predlaže Osnivačima promjenu naziva i sjedišta Ustanove
 • donosi Statut
 • donosi druge opće akte Ustanove
 • imenuje i razrješava ravnatelja
 • predlaže Osnivačima izmjene i dopune ovog Sporazuma
 • daje Osnivačima i ravnatelju Ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
 • obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Osnivača:

 • odlučiti o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti većoj od 500.000,00 kuna
 • odlučiti o promjeni djelatnosti Ustanove

Suglasnost Osnivača je važeća ako se o odluci, sukladno st.2. ovoga članka, pozitivno izjasni 2/3 od ukupnog broja Osnivača u trenutku donošenja odluke.

b) Ravnatelj

Članak 10.

Ravnatelj je voditelj Ustanove.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, predstavlja Ustanovu, zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove.

Članak 11.

Upravno vijeće imenuje ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja u skladu sa zakonom, ovim Sporazumom i Statutom.

Javni natječaj raspisuje Upravno vijeće.

Mandat ravnatelja je četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Članak 12.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 13.

Ravnatelj je samostalan u donošenju odluka o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti do 70.000,00 kuna.

Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća donosi odluke o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Ustanove u vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna.

c) Stručno vijeće

Članak 14.

Stručno vijeće je savjetodavni organ.

Članak 15.

Svaki od Osnivača, u skladu sa svojim aktima, imenuje jednog člana Stručnog vijeća.

Mandat Stručnog vijeća je 2 godine.

Članak 16.

Članovi Stručnog vijeća biraju između sebe predsjednika Stručnog vijeća i dva člana Upravnog vijeća.

Izbor iz stavka 1. ovog članka obavlja se javnim glasovanjem između kandidata koje ima pravo predložiti 1/6 članova Stručnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća i Upravno vijeće.

Za predsjednika Stručnog vijeća izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

Za članove Upravnog vijeća su izabrani kandidati koji imaju najveći broj glasova.

Član Stručnog vijeća koji u Stručnom vijeću predstavlja Županiju može birati, ali ne može biti izabran za predsjednika Stručnog vijeća i članove u Upravno vijeće.

Članak 17.

Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada Ustanove u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom, ovim Sporazumom i Statutom, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge vezane uz organizaciju rada i uvjete za razvitak djelatnosti.

Stručno vijeće obavezno daje mišljenje na godišnja izvješća te na plan i program rada.

 

V. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA USTANOVE

Članak 18.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove u ukupnom iznosu od 130.000,00 kuna osigurali su Osnivači i to:

 • Županija iznos od 55.000,00 kuna
 • svaka jedinica lokalne samouprave iznos od 5.000,00 kuna

Članak 19.

Osnivači su dužni sufinancirati rad Ustanove i provedbu programa u iznosu od 20.000,00 kuna godišnje.

Osnivači mogu, u skladu sa svojim odlukama, sufinancirati rad Ustanove i provedbu programa u iznosu većem od 20.000,00 kuna godišnje.

Ustanova sredstva za rad, osim sufinanciranjem iz stavka 1. i 2. ovog članka, osigurava provođenjem programa, pružanjem usluga, prodajom proizvoda i/ili iz drugih izvora.

 

VI. IMOVINA USTANOVE, RASPOLAGANJE S DOBITI I ODGOVORNOST ZA NJENE OBAVEZE

Članak 20.

Imovinu Ustanove čine sredstva za rad pribavljena od Osnivača, stečena provođenjem programa, pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

Ustanova raspolaže i upravlja svojom imovinom u skladu s važećim zakonskim propisima, ovim Sporazumom i Statutom.

Ako u obavljanju svojih djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 21.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivači Ustanove solidarno i neograničeno odgovaraju za njene obveze.

 

VII. STATUT

Članak 22.

Statutom se sukladno zakonu i ovom Sporazumu pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja organa Ustanove, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Ustanove.

 

VIII. JAVNOST RADA

Članak 23.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Osnivačima.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Mandat članova Upravnog vijeća koje je u sazivu u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma traje do dana konstituiranja Upravnog vijeća u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 25.

Župan će imenovati predsjednika i 2 člana Upravnog vijeća te člana Stručnog vijeća u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Osnivači – jedinice lokalne samouprave će svoje predstavnike u Stručno vijeće imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Stručno vijeće će izabrati dva člana Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana konstituiranja Stručnog vijeća.

Članak 26.

Ravnatelj će sazvati konstituirajuću sjednicu Stručnog vijeća u roku od 30 dana od dana imenovanja posljednjeg člana Stručnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća će sazvati konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice Stručnog vijeća na kojoj su izabrani članovi Upravnog vijeća.

Članak 27.

Upravno vijeće će uskladiti Statut s ovim Sporazumom u roku od 60 dana od dana konstituiranja.

Ravnatelj će podnijeti pravovremenu prijavu u sudski registar za sve promjene koje su nastale stupanjem na snagu ovog Sporazuma, a za koje je to potrebno u skladu sa Zakonom o ustanovama (,,Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma zamjenjuje se tekst Sporazuma koji je stupio na snagu 01. kolovoza 2018. godine.

Članak 29.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa osnivača.

U Rijeci, 28.09.2020. godine.

Skip to content