Natječaj za radno mjesto: Ravnatelj Ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u Staroj Sušici

Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na temelju članka 11. Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije od 01.ožujka 2023. godine i članka 20. Statuta Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije broj 2482/18 od 19.12.2018. godine, raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto: RAVNATELJ Ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.

Mandat ravnatelja je 4 (četiri) godine.

Posebni uvjeti
  • Magistar ili stručni specijalist biotehničke struke
  • najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.
Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti
  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i struke, a kandidati koji su stručnu spremu i struku stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godine, ostvarenom na odgovarajućim poslovima, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da kandidat nije pod istragom
  • Program rada Centra za 4 (četiri) godine

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua.

Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ponude treba podnijeti na adresu: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, STARA SUŠICA, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, s naznakom «Upravno vijeće – za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno izvješteni u zakonskom roku.