Natječaj za radno mjesto: Referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda

Referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije.

Natječaj je otvoren od 2. do 16. kolovoza 2022. godine.

Opis poslova radnog mjesta:
 • promocija autohtonih proizvoda Primorsko – goranske županije, a osobito kreiranje hodograma, poslovnih procesa i procedura, stvaranje baze podataka marketinških aktivnosti, otvaranje emaila i sl.
 • prodaja autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije u Kašetici Primorsko-goranskoj, na sajmovima i manifestacijama i putem internetske stranice trgovina Kašetice
 • razvoj i jačanje brenda autohtonih proizvoda Primorsko – goranske županije
 • uređivanje i održavanje službene web stranice i profila na društvenim mrežama te prikupljanje sadržaja za objavljivanje
 • suradnja s proizvođačima autohtonih proizvoda Primorsko–goranske županije, organizatorima sajmova i manifestacija vezanih za autohtone proizvode, turističkim zajednicama i turističkim vodičima i realizacija manifestacija
 • izrađivanje planova, dopisa, dokumenata, održavanje sastanaka s javnosti i medijima i priprema tekstova za objavu
 • praćenje zakonskih propisa vezanih uz promociju i prodaju
 • plan i realizacija za potrebe te praćenje akcijskih planova vanjskih institucija (sajmovi, eventi na PGŽ i RH nivou)
 • rad u objektu za preradu voća u Staroj Sušici
 • ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Posebni uvjeti:
 • VŠS / VSS / SSS biotehničke ili društvene struke
 • komunikacijske vještine
 • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika
 • rad na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je Rijeka, Stara Sušica te na području Primorsko-goranske županije.

Zapošljavanje se planira radi obavljanja poslova predmetnog radnog mjesta na određeno vrijeme, do kraja tekuće godine uz probni rok od 3 mjeseca. Ako bude postojala potreba za obavljanjem poslova predmetnog radnog mjesta i nakon 31. prosinca 2022. godine, uz uvjet da su osigurana odgovarajuća financijska sredstva, postoji mogućnost daljnjeg produžetka ugovora.

Plaća, pravo na naknadu troškova i druga prava regulirani su aktima Centra.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Natječaj će se objaviti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim Internet stranicama Centra u trajanju od 8 dana.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:
 • životopis
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (uvjerenje fakulteta ili preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke)
 • preslika vozačke dozvole

Osoba koja ne podnose pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se razgovor.

Ako pozvani kandidat/kandidatkinja ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu, s naznakom ”Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto: Referent za promociju i prodaju autohtonih proizvoda na određeno vrijeme”.:

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
Stara Sušica
Karolinska cesta 87
51314 Ravna Gora

O rezultatima natječaja kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.