9. sjednica

Odluka o izmjenama aktivnosti po Planu poslovanja Centra za 2022. godinu

Odluka o priključenju novih jedinica lokalne samouprave osnivača Centra

Odluka o usvajanju Informacije o obavljenom popisu imovine i obvezama sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa osme sjednice

Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Zapisnika sa osme sjednice

Skip to content