2. sjednica

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra 2019.

Odluka UV o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 1. konstituirajuće sjednice

Odluka UV o usvajanju Izvješća o radu Centra za 2018. godinu

Odluka UV o Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i dr.

Odluka UV o usvajanju Izvještaja o obavljenom popisu imovine na dan 31.12.2018.

Odluka UV o usvajanju zapisnika sa 1. sjednice UV

Odluka UV o utvrđivanju Cjenika laboratorijskih usluga Centra

Odluka UV o zahtjevu Općine Lokve za prepuštanje poljoprivredne mehanizacije

Zaključak UV 2 od 21.03.2019

Zaključak UV od 21.03.2019.

Skip to content