Plan rada za 2017. godinu

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar će Planom rada za 2017. godinu raditi na provedbi i realizaciji programa Centra (provedba javne nabave za realizaciju programa, zaključivanje Ugovora o radu na programu, suradnja na terenu u cilju provedbe i realizacije programa, prikupljanje računa za troškove provedbe programa, kontrola računa te unos računa u riznicu Županije, priprema i izrada zahtjeva za plaćanje PGŽ, prikupljanje materijala za izvješće o provedbi programa, izrada završnog izvješća). Sudjelovanje u koordinaciji s LAG-ovima, prezentacija proizvoda i projekata iz PGŽ u suradnji s  LAG-ovima, sudjelovanje na sajmovima i organizacija prezentacije i promocije autohtonih proizvoda putem e-kataloga (ažuriranje stranice te uvođenje Internet prodaje) te kroz prostor u zakupu u Rijeci (Primorsku kuću). Praćenje natječaja iz programa ruralnog razvoja i pomoć zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima u pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaje. Održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici te kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Suradnja sa Udrugom Lovranski marun te Riječkom nadbiskupijom na trajnom nasadu maruna u Lovranu. Organizacija edukacija za poljoprivrednike u suradnji sa savjetodavnom službom.

Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS,  pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima. Provedba mjera poljoprivrednog redara koja se sastoji od obilaska terena po nalogu JLS, slanja pismenih naloga za uređenje zemljište, kontrola nakon isteka roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provodi program. Realizacija koncepcije projekta Stara Sušica i priprema prijedloga  u suradnji s PGŽ, održavanje cijelog kompleksa. Sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.

Osim provedbe programa, Centar će surađivati sa osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršavati sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U 2017. godini Centar planira sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra,  stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, radnik na održavanju, suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda te jedna osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU

R.br.Naziv programa2017.2018.2019.
1.Redovna djelatnost CPRR PGŽ2.414.000,002.414.000,002.414.000,00
 Ukupno razdjel:2.414.000,002.414.000,002.414.000,00

 

NOVI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU

Planirani iznos sredstava za Redovnu djelatnost za CPRR PGŽ u 2017. godini povećava se za 628.800,00 kn. Povećanje se odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine iz Proračuna PGŽ u iznosu od 162.500,00 kn, vlastita prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 134.707,66 kn te vlastita sredstva iz 2017. godine  u iznosu od 331.592,34 kn.

 

R.br.Naziv programa2017.2018.2019.
1.Redovna djelatnost CPRR PGŽ3.042.800,002.414.000,002.414.000,00
 Ukupno razdjel:3.042.800,002.414.000,002.414.000,00

NAZIV PROGRAMA:  Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ: Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih sorata maslina, maruna i vinove loze. Sadnja kolekcijskog nasada maslina te održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici. Motrenje medenja na području Županije. Zaštita Krčkog sira te meda Meduna. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Organizacija edukacija za poljoprivrednike.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2017. godini planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti:

 • Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva
 • Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
 • Razvoj vinogradarstva i vinarstva
 • Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera
 • Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
 • Provedba i priprema EU projekata

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

 • Zakon o poljoprivredi
 • Zakon o stočarstvu,
 • Zakon o vinu,
 • Zakon o hrani,
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
 • Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju,
 • Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske,
 • Razvojna strategija PGŽ 2016.- 2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i Planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim prihodima od osnivača i pridruženih članova Centra čija se sredstva namjenski koriste.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Izrada Plana sadnje za kolekcijski nasad maruna i trajni nasad voćaka u Staroj Sušici. Sadnja kolekcijskog nasada maruna i trajnog nasada voćaka u Staroj Sušici. Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici. Organizacija sakupljanja i prijevoz mlijeka sa farmi goveda u Gorskom kotaru u mljekaru PIK d.d. Provedba istraživanja u cilju zdravlja stada ovaca i koza odnosno bolestima od kojih obolijeva veći broj životinja. Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga te promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda. Provedba znanstveno-stručnih istraživanja u cilju proizvodnje pjenušaca od autohtonih sorata vinove loze te klonska selekcija Žlahtine. Završetak aktivnosti na pilot lokaciji u Novom Vinodolskom te upis naknadno pronađenih čestica u zemljišne knjige. Izrada evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države. Suradnja sa Općinama i Gradovima u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju. 

 

PLANIRAN NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA 

R.br.Naziv aktivnosti / projekta2017.2018.2019.
1.Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ970.000,00970.000,00970.000,00
2.Programske aktivnosti CPRR PGŽ1.444.000,001.444.000,001.444.000,00
 Ukupno program:2.414.000,002.414.000,002.414.000,00

NOVO PLANIRAN NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Planirani iznos sredstava za Osiguranje uvjeta rada za CPRR PGŽ smanjuje se za 38.700,00 kn. Planirani iznos sredstava za Programske aktivnosti za CPRR PGŽ povećava se za 667.500,00 kn.

R.br.Naziv aktivnosti / projekta2017.2018.2019.
1.Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ931.300,00970.000,00970.000,00
2.Programske aktivnosti CPRR PGŽ2.111.500,001.444.000,001.444.000,00
 Ukupno program:3.042.800,002.414.000,002.414.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Razlika u Planu za 2017. godinu od prethodne godine je zbog prijenosa sredstava iz 2016. godine te zbog više raspoloživih sredstava od JLS.

1. RAZVOJ VOĆARSTVA, MASLINARSTVA I POVRĆARSTVA

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom maslina, maruna i starih sorata jabuka i krušaka u cilju proizvodnje sadnica od autohtonih sorata, a ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA

 • Zaštita autohtonih sorata maslina i maruna Priprema zemljišta (krčenje, čišćenje, drobljenje kamenja do 20 cm, izvlačenje kamenja i panjeva, riperanje, uređenje suhozida) za sadnju maslina na Cresu u ukupnoj površini od 0,83 hektara. Postavljanje ograde oko katastarske čestice u cilju zaštite od ovaca i divljači. Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala maslina za kolekcijski nasad. Zaštita i održavanje kolekcijskog nasada maruna u Lovranu. Planirane aktivnosti su potrebne u cilju zaštite autohtonog sortimenta Županije.
 • Održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici Održavanje nasada jabuka i krušaka te sadnja bobičastog voća (malina i aronija). Ugradnja sustava za navodnjavanje te postavljanje armature za nasad malina. Trajni nasadi u Staroj Sušici imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru.
 • Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (edukacija za zanimanje maslinar, obnova maslinarskih putova, Drobnica fest). Suradnja sa Općinom Vinodolska za uređenje objekta u Driveniku.
 • Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine Završetak projektne dokumentacije za objekt za preradu voća u Staroj Sušici (arhitektonsko-građevinski projekt, projekt instalacije dovoda i odvoda vode, elektrotehnički i strojarski projekt) potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.
 • Pakiranje i skladištenje krumpira u Staroj Sušici Izrada projektne dokumentacije za pružanje usluge pakiranja i skladištenja krumpira u Staroj Sušici od strane Centra.

 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.PRIHODIPlan RazlikaNovi Plan
1.PGŽ150.000,00+134.625,00284.625,00
2.JLS0,00+65.000,0065.000,00
3.PGŽ- Prijenos iz 2016. godine0,00+97.500,0097.500,00
4.Prijenos sredstava iz 2016.0,00+13.125,00+13.125,00
 Ukupno:150.000,00+310.250,00460.250,00
     
R.b.RASHODI PGŽPlan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge40.000,00-17.125,0022.875,00
2.Materijal i sirovine18.000,00-8.030,009.970,00
3.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja80.000,00+33.953,75113.953,75
4.Energija1.000,00+826,251.826,25
5.Višegodišnji nasadi11.000,00-6.000,005.000,00
6.Ostala prava0,00+131.000,00131.000,00
 Ukupno od PGŽ:150.000,00+134.625,00284.625,00
     
R.b.RASHODI JLSPlan RazlikaNovi Plan
1.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja0,00+10.000,0010.000,00
2.Tekuće donacije u novcu0,00+55.000,0055.000,00
Ukupno od JLS:0,00+65.000,0065.000,00
     
R.b.RASHODI PGŽ – Prijenos iz 2016.Plan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge0,00+97.500,0097.500,00
 Ukupno od PGŽ – Prijenos iz 2016.:0,00+97.500,0097.500,00
     
R.b.RASHODI Prijenos iz 2016.Plan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge0,00+13.125,00+13.125,00
 Ukupno Prijenos iz 2016.:0,00+13.125,00+13.125,00
 Sveukupno:150.000,00+310.250,00460.250,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnostiDefinicijaJedinicaPolazna vrijednostCiljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2018.Ciljana vrijednost 2019.
Novo zasađene površine pod trajnim nasadimaSadnjom matičnjaka maslina očuvati će se autohtone sorte PGŽ.Hektar01,500

2. RAZVOJ STOČARSTVA SA UKLJUČENIM PČELARSTVOM

Realizacijom programskih aktivnosti nastoji se zaštititi autohtoni proizvodi Županije kao što je Krčki sir i med Medun te promovirati kravlje mlijeko sa područja Gorskog kotara. Programskom aktivnosti planira se pokrenuti postupak motrenja medenja na području Primorsko-goranske županije putem elektronskih vaga.

OPIS POSLOVA

 • Zaštita meda Meduna i Krčkog sira stručna terenska i teoretska istraživanja u cilju zaštite izvornosti autohtonog proizvoda meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog Ministarstva.
 • Motrenje medenja na području PGŽ u suradnji sa Općinama i Gradovima osnivačima i pridruženim članovima Centra (Gradovi: Bakar, Kastav, Krk, Novi Vinodolski i Opatija, Općine: Baška, Klana, Lovran, Matulji, Omišalj, Punat, Vinodolska i Vrbnik) planira se nabava elektronskih vaga u cilju motrenja medenja. Uporabom elektronskih vaga prikupljaju se i obrađuju informacije o medenju, ista postaje dostupna svim pčelarima, a time i mogućnost povećanja ukupne produktivnosti.
 • Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara uključuje nabavu mljekomata putem kojeg će Centar promovirati kravlje mlijeko sa područja Gorskog kotara.
 • Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (laboratorijske analize za specifikaciju zaštite Krčkog sira, certifikacija do EU oznake). Suradnja sa Gradom Čabar za veterinarske usluge i Gradom Cresom za razvoj pčelarstva.

 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.PRIHODIPlan RazlikaNovi Plan
1.PGŽ200.000,00-2.000,00198.000,00
2.JLS300.000,00-95.000,00205.000,00
 Ukupno:500.000,00-97.000,00403.000,00
     
R.b.RASHODI PGŽPlan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge110.000,00-45.000,0065.000,00
2.Energija2.000,00-2.000,000,00
3.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.000,00-4.000,000,00
4.Zakupnine i najamnine3.000,00+2.012,505.012,50
5.Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene81.000,00-12,5080.987,50
6.Materijal i sirovine0,00+47.000,0047.000,00
 Ukupno od PGŽ:200.000,00-2.000,00198.000,00
     
R.b.RASHODI JLSPlanRazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge30.000,00+10.000,0040.000,00
2.Računalne usluge60.000,00-60.000,000,00
3.Instrumenti, uređaji i strojevi210.000,00-90.000,00120.000,00
4.Tekuće donacije u novcu0,00+45.000,0045.000,00
 Ukupno od JLS:300.000,00-95.000,00205.000,00
 Sveukupno:500.000,00-97.000,00403.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnostiDefinicijaJedinicaPolazna vrijednostCiljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2018.Ciljana vrijednost 2019.
Nabava mljekomataPromocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara putem mljekomata 

Broj mljekomata

011

 

1
Nabava elektronskih vagaMotrenje medenja na području PGŽ putem elektronskih vagaBroj elektronskih vaga0303030
Izrada i prikupljanje dokumentacijeZaštita meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog ministarstvaIzrađen dokument0200 


3. RAZVOJ VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije. Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze u Risici te matičnjaka Žlahtine na Vrbniku.

OPIS POSLOVA

 • Zaštita autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra Znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva i Grada Bakra u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije.
 • Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ U cilju provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine. U navedenim nasadima provoditi će se stručni i zdravstveni nadzor od strane nadležnih institucija. Održavanje nasada na način pravodobnih primjena agrotehničkih mjera.
 • Sadnja vinograda sa bez virusnim loznim cijepovima Žlahtine U suradnji sa vinarijom Pavlomir d.o.o. Novi Vinodolski sadnja vinograda Žlahtine sa bez virusnim sadnim materijalom Žlahtine proizvedenim od pupova iz matičnjaka Žlahtine na Vrbniku.
 • Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Bakar za uređenje i održavanje Bakarskih prezida, suradnja sa Gradom Novi Vinodolski oko nabave mrazolovca u cilju primjene za ublažavanje posljedica od mraza u vinogradima u Pavlomiru.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.PRIHODIPlan RazlikaNovi Plan
1.PGŽ30.000,00+23.750,0053.750,00
2.JLS0,00+120.000,00120.000,00
3.Vlastiti prihodi0,00+7.000,007.000,00
 Ukupno:30.000,00150.750,00180.750,00
     
R.b.RASHODI PGŽPlan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge20.000,00+23.750,0043.750,00
2.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja10.000,0010.000,00
 Ukupno od PGŽ:30.000,00+23.750,0053.750,00
     
R.b.RASHODI JLSPlanRazlikaNovi Plan
1.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja0,00+10.000,0010.000,00
2.Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene0,00+110.000,00110.000,00
 Ukupno od JLS:0,00+120.000,00120.000,00
     
R.b.RASHODI VLASTITIPlanRazlikaNovi Plan
1.Višegodišnji nasadi0,00+.7000,007.000,00
 Ukupno vlastitih rashoda:0,00+7.000,007.000,00
 Sveukupno:30.000,00+150.750,00180.750,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnostiDefinicijaJedinicaPolazna vrijednostCiljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2018.Ciljana vrijednost 2019.
Zaštita autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva i BakraZnanstveno-stručna istraživanja u cilju dokazivanja autohtonosti i posebnosti vinove lozeStupanj dovršenosti dokumenta0 %50%50%0%

4. RAZVOJ I PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA KVARNERA

Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda te putem specijalizirane trgovine autohtonih proizvoda. Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtoni proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

OPIS POSLOVA

 • Promocija autohtonih proizvoda Promocija putem e-kataloga u kojem su navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Google map + GPS koordinate. Nalaze se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija putem specijaliziranog prostora u Rijeci te promocija putem manifestacija i sajmova na kojima će biti promovirani autohtoni proizvodi Kvarnera u specijaliziranim drvenim kučicama.
 • Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS Promocija autohtonim proizvoda putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda. Općina Skrad – Dani malina, Općina Brod Moravice – Dani šljiva, Općina Omišalj – Kreko, Općina Lokve – Turistička promidžba Općine Lokve, Općina Lovran – Šetnica maruna, Općina Punat – Dani maslina, Općina Vrbnik – Promocija Udruge Žlahtina, Općina Viškovo – Poduzetnički dan, Općina Čavle i Općina Jelenje – Festival palente i sira, Općina Baška – Crna ovca, Općina Malinska – Turistička promidžba Općine Malinska, Grad Cres – Promocija ovčarstva otoka Cresa, Grad Novi Vinodolski – Ružica Vinodola, Grad Kastav – Promocija vinogradarstva i vinarstva Grada Kastva, Grad Delnice – Uskrsni proljetni sajam, Grad Vrbovsko – Turistička promidžba Grada Vrbovsko, Grad Rab – Stari varoš, Grad Opatija – Medenjak z Opatije.

 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.PRIHODIPlan RazlikaNovi Plan
1.PGŽ402.000,00-14.500,00387.500,00
2.JLS150.000,00+150.000,00300.000,00
3.Prijenos sredstava iz 2016.0,00+41.875,00+41.875,00
 Ukupno:552.000,00+177.375,00729.375,00
     
R.b.RASHODI PGŽPlan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge80.000,00-40.000,0040.000,00
2.Zakupnine i najamnine72.000,00+27.579,2299.579,22
3.Uredska oprema i namještaj45.000,0059.737,50104.737,50
4.Usluge telefona, pošte i prijevoza30.000,00-30.000,000,00
5.Energija15.000,00-10.750,004.250,00
6.Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene120.000,00-60.000,0060.000,00
7.Pristojbe i naknade20.000,00-20.000,000,00
8.Usluge promidžbe i informiranja10.000,00+15.270,7825.270,78
9.Komunalne usluge10.000,00-9.000,001.000,00
10.Ostala prava0,00+7.662,507.662,50
11.Zdravstvene i veterinarske usluge0,00+45.000,0045.000,00
 Ukupno od PGŽ:402.000,00-14.500,00387.500,00
     
R.b.RASHODI JLSPlan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge150.000,00+150.000,00300.000,00
 Ukupno od JLS:150.000,00+150.000,00300.000,00
     
R.b.RASHODI Prijenos iz 2016.Plan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge0,00+41.875,00+41.875,00
 Ukupno Prijenos iz 2016.:0,00+41.875,00+11.875,00
 Sveukupno:552.000,00+177.375,00729.375,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnostiDefinicijaJedinicaPolazna vrijednostCiljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2018.Ciljana vrijednost 2019.
Promocija autohtonih proizvodaPromocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocijeBroj posjetitelja

e-kataloga tjedno

2050100200
Promocija autohtonih proizvodaPromocija autohtonih proizvoda putem specijaliziranog prostora u Rijeci.Broj dobavljača051015

5. REVITALIZACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Evidencija raspoloživog nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji. Čišćenje poljoprivredno zemljište od šikare i šume te održavanje i uređenje poljskih putova u suradnji sa Općinama i Gradovima.

OPIS POSLOVA

 • Evidencije poljoprivrednog zemljišta Suradnja sa Agencijom za poljoprivredno zemljište i Općinama i Gradovima u cilju izrade evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS na području Županije. Pomoć u pripremi i prikupljanju natječajne dokumentacije za korištenje raspoloživog poljoprivrednog zemljišta svim zainteresiranim poljoprivrednicima.
 • Provedba mjera poljoprivrednog redara Obilazak zapuštenog poljoprivrednog zemljišta po nalogu Općina i Gradova, slanje pismenih naloga za uređenje zemljišta, kontrola po isteku roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provode mjere poljoprivrednog redara.
 • Čišćenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te uređenje i održavanje poljskih putova Malčiranje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta sa malčerom u suvlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Održavanje i uređenje poljoprivrednih putova u suradnji sa JLS u cilju lakše dostupnosti poljoprivrednim površinama.
 • Suradnja sa JLS Suradnja sa Gradom Krkom za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede (ograđivanje polja, studija iskoristivosti površina i ispitivanje kvalitete tla), suradnja sa Općinom Ravna Gora, Mrkopalj, Klana, Matulji, Dobrinj, Općinom Fužine, Gradom Krkom i Gradom Kraljevica na uređenju poljskih putova i poljoprivrednog zemljišta.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.PRIHODIPlan RazlikaNovi Plan
1.JLS150.000,00+80.000,00230.000,00
 Ukupno:150.000,00+80.000,00230.000,00
     
R.b.RASHODI JLSPlan RazlikaNovi Plan
1.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja150.000,00-20.000,00130.000,00
2.Tekuće donacije u novcu0,00+20.000,0020.000,00
3.Kapitalne donacije0,00+80.000,0080.000,00
 Ukupno od JLS:150.000,00+80.000,00230.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnostiDefinicijaJedinicaPolazna vrijednostCiljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2018.Ciljana vrijednost 2019.
Evidencija zemljištaIzrada dokumenta o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu na području PGŽStupanj dovršenosti dokumenta50%50%0%0%
Održavanje zemljištaMalčiranje poljoprivrednog zemljištaHektar10203040

6. PROVEDBA I PRIPREMA EU PROJEKATA

Praćenje natječaja, osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga, sastavljanje natječajne dokumentacije za dobivanje sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Suradnja sa lokalnim akcijskim grupama Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA

 • Praćenje natječaja Informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga te sastavljanje natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove.
 • Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima Pružanje informacija zainteresiranim korisnicima i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
 • Završetak projektne dokumentacije iz 2016. godine Završetak projektne dokumentacije krajobrazne arhitekture potrebne za kandidiranje projekta Stara Sušica.

 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.PRIHODIPlan RazlikaNovi Plan
1.PGŽ50.000,00-6.875,0043.125,00
2.Vlastita sredstva12.000,00-12.000,000,00
3.PGŽ- Prijenos iz 2016. godine0,00+65.000,0065.000,00
 Ukupno:62.000,00+46.125,00108.125,00
     
R.b.RASHODI PGŽPlan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge50.000,00-6.875,0043.125,00
 Ukupno od PGŽ:50.000,00-6.875,0043.125,00
     
R.b.RASHODI PGŽ – Prijenos iz 2016.Plan RazlikaNovi Plan
1.Intelektualne i osobne usluge0,00+65.000,0065.000,00
 Ukupno od PGŽ – Prijenos iz 2016.:0,00+65.000,0065.000,00
 Sveukupno:62.000,00+46.125,00108.125,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnostiDefinicijaJedinicaPolazna vrijednostCiljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2018.Ciljana vrijednost 2019.
Edukacija o Programu ruralnog razvojaInformiranje  zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvojaBroj korisnika Programa050100200
Kandidiranje projekata na mjere Ruralnog razvojaIzrada projektne dokumentacijeBroj dovršenosti dokumenta02410

FINANCIJSKI  PLAN ZA 2017. GODINU

PRIHODI:KontoPlan 2017.RazlikaNovi plan
PGŽ (Opći prihodi i primici):671111.543.000,001.543.000,00
PGŽ (Opći prihodi i primici):67121257.000,00257.000,00
PGŽ – Prijenos iz 2016.:92120,00+162.500,00162.500,00
JLS (Pomoći):63613390.000,00+226.000,00616.000,00
JLS (Pomoći):63623210.000,00+100.000,00310.000,00
Vlastiti prihodi:6422512.000,00+108,0012.108,00
Vlastiti prihodi:641322.000,00-1.515,66484,34
Vlastiti prihodi:661420,00+7.000,007.000,00
Prenesena sredstva iz 2016.:9317010,00+134.707,66134.707,66
UKUPNO PRIHODI U 2017.: 2.414.000,00+628.800,003.042.800,00
     
RASHODI:KontoPlan 2017.RazlikaNovi plan
Programske aktivnosti: 1.444.000,00+667.500,002.111.500,00
Materijal i sirovine322218.000,00+38.970,0056.970,00
Energija322318.000,00-11.923,756.076,25
Intelektualne i osobne usluge3237492.000,00+62.750,00554.750,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232244.000,00+29.953,75273.953,75
Višegodišnji nasadi425111.000,00+1.000,0012.000,00
Zakupnine i najamnine323575.000,00+29.591,72104.591,72
Računalne usluge323860.000,00-60.000,00
Instrumenti uređaji i strojevi4225210.000,00-90.000,00120.000,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227201.000,00+49.987,50250.987,50
Usluge telefona, pošte i prijevoza323130.000,00-30.000,00
Usluge promidžbe i informiranja323310.000,0015.270,7825.270,78
Komunalne usluge323410.000,00-9.000,001.000,00
Pristojbe i naknade329520.000,00-20.000,00
Uredska oprema i namještaj422145.000,00+59.737,50104.737,50
Zdravstvene i veterinarske usluge32360,00+45.000,0045.000,00
Tekuće donacije u novcu38110,00+120.000,00120.000,00
Kapitalne donacije38210,00+80.000,0080.000,00
Ostala prava41240,00+138.662,50138.662,50
PGŽ – Prenesena sredstva iz 2016 godine: 0,00+162.500,00162.500,00
Intelektualne i osobne usluge3237+162.500,00162.500,00
Vlastita prenesena sredstava iz 2016. godine: 0,00+55.000,0055.000,00
Intelektualne i osobne usluge32370,00+55.000,00+55.000,00
     
Osiguravanje uvjeta rada za CPRR 970.000,000-38.700,00931.300,00
Plaće za redovan rad3111527.000,00-42.000,00485.000,00
Ostali rashodi za zaposlene312115.000,00-4.500,0010.500,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 82.000,00-6.500,0075.500,00
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 9.000,00-200,008.800,00
Službena putovanja3211    10.000,00-2.000,008.000,00
Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život3212     30.000,00-11.800,0018.200,00
Stručno usavršavanje zaposlenika3213       1.000,001.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221    4.000,00+1.500,005.500,00
Energija3223 35.000,00+3.000,4838.000,48
Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje3224 10.000,00-8.300,001.700,00
Sitni inventar i auto gume322515.500,00-13.757,751.742,25
Usluge telefona, pošte i prijevoza3231   25.000,00-7.000,0018.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232     50.000,00+11.435,1561.435,15
Usluge promidžbe i informiranja32331.500,00+1.312,502.812,50
Komunalne usluge323440.000,00-20.000,0020.000,00
Osiguravanje uvjeta rada za CPRRKontoPlan 2017.RazlikaNovi plan
Zakupnine i najamnine3235     13.200,00-400,0012.800,00
Zdravstvene i veterinarske usluge3236       2.500,00-1.662,68837,32
Intelektualne i osobne usluge323751.000,00-21.770,0529.229,95
Računalne usluge3238       2.000,002.000,00
Ostale usluge3239     15.000,00-11.000,004.000,00
Reprezentacija3293     10.000,00+2.484,3412.484,34
Premija osiguranja3292     11.100,00+672,8511.772,85
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299       2.500,00-400,002.100,00
Službena radna i zaštitna odjeća3227       1.000,00-600,00400,00
Članarine i norme3294       3.500,00-3.160,00340,00
Pristojbe i naknade3295       1.000,001.000,00
Bankarske usluge3431       1.500,00-200,001.300,00
Kamate3433          700,00-650,0050,00
Uredska oprema i namještaj42210,00+14.000,0014.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa32410,00+3.087,503.087,50
Vlastita prenesena sredstava iz 2016. godine: 0,00+79.707,6679.707,66
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa32410,00+8.987,318.987,31
Intelektualne i osobne usluge32370,00+66.000,0066.000,00
Računalne usluge32380,00+3.000,003.000,00
Reprezentacija32930,00+1.720,351.720,35
SVEUKUPNO RASHODI 2017.: 2.414.000,00+628.800,003.042.800,00