Organizacijska struktura

RAVNATELJ CENTRA

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VII/1 stupanj stručne spreme – Agronomski fakultet, najmanje 3 godine radnog staža u struci. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 2,16.

Opis posla: Vodi, upravlja i nadzire rad Centra te provedbu i realizaciju programa Centra, surađuje sa osnivačima te pridruženim članovima Centra kao i sa suradnicima na programima Centra, predlaže Plan rada Centra, podnosi izvješća o radu Centra te informira javnost o radu Centra, vodi brigu o realizaciji financijskog plana te vrši kontrolu rada zaposlenika Centra, izvršava sve poslove po nalogu Upravnog vijeća Centra te obaveze sukladno zaključcima osnivača Centra.

STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VI/1, VII/1 stupanj stručne spreme – Agronomski fakultet, najmanje 3 godine radnog staža u struci. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,55.

Opis posla: Radi na provedbi programa Centra vezanih za poljoprivredu, organizacija manifestacija, edukacija te prezentacija, suradnja sa suradnicima Centra te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te svi poslovi po nalogu ravnatelja Centra.

SURADNIK ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE I EU PROJEKTE

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: SSS stupanj stručne spreme – prirodoslovno-tehničke znanosti, najmanje 3 godine radnog staža. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,50.
Opis posla: Radi na provedbi programa Centra vezanih za poljoprivredno zemljište, predlaže, kandidira i provodi programe kandidirane za fondove EU i Ministarstva. Organizacija edukacija te prezentacija vezanih za poljoprivredno zemljište i EU projekte, suradnja sa suradnicima Centra, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Općinskim državnim odvjetništvom, katastrom i gruntovnicom te nadležnim ministarstvima i institucijama o mogućnosti kandidiranja projekata za EU fondove. Obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra.

RADNIK

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: SSS stupanj stručne spreme – tehnički ili društveni smjer, najmanje 1 godine radnog staža. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 0,70.

Opis posla: Radi na provedbi programa Centra vezanih za razvoj stočarstva (sakupljanje i prijevoz mlijeka sa OPG) te održavanju i uređenju kompleksa Stara Sušica. Obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Centra.

SURADNIK ZA RAZVOJ I PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA

Broj izvršitelja: 1

Uvjeti: VII/1 stupanj stručne spreme – društvene struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Koeficijent složenosti radnog mjesta je 1,50.

Opis posla: razvoj i jačanje branda autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije, promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije, a osobito kreiranje hodograma, poslovnih procesa i procedura, stvaranje baze podataka marketinških aktivnosti i sl. Razrada prezentacijsko-prodajnog prostora u Rijeci (interijer, ekterijer, dobavljači, marketinški planovi i realizacija istih i sl.). Uređivanje i održavanje službene web stranice i profila na društvenim mrežama te prikupljanje sadržaja za objavljivanje, suradnja s proizvođačima autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije, organizatorima sajmova i manifestacijama vezanih za autohtone proizvode, turističkim zajednicama i turističkim vodičima i realizacija manifestacija. Izrađivanje planova, dopisa, dokumenata, održavanje sastanaka s javnosti i medijima i priprema tekstova za objavu, praćenje zakonskih propisa vezanih uz promocije i prodaju, plan i realizacija za potrebe te praćenje akcijskih planova vanjskih institucija (sajmovi, eventi na PGŽ i RH nivou), te ostali poslovi koje mu povjeri ravnatelj Centra.