Članovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće CPPRa čine sljedeći predstavnici gradova i općina PGŽ:

Primorsko-goranska županija: Anđelko Florijan

Općina Vinodolska: Ivica Novosel

Grad Čabar: Predrag Janeš

Općina Čavle: Ervin Bura

Grad Delnice: Boris Lozer

Općina Fužine: Damir Zanoškar

Općina Jelenje: Mario Antolić

Općina Skrad: Ivan Crnković

Općina Klana: Dragan Iskra

Općina Lokve: Sanja Čop

Općina Mrkopalj: Marica Francišković

Općina Ravna Gora: Franjo Mance

Općina Viškovo: Rajko Srok

Grad Vrbovsko: Ljubomir Cindrić

Grad Kastav: Ivica Rubeša

Općina Brod Moravice: Vilko Klobučar