Članovi Upravnog vijeća

Upravno vijeće CPPRa čine sljedeći predstavnici gradova i općina PGŽ:

PGŽ: BERISLAV TULIĆ – Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Općina Vinodolska: IVICA NOVOSEL

Grad Čabar: PREDRAG JANEŠ

Općina Čavle: ERVIN BURA

Grad Delnice: BORIS LOZER

Općina Fužine: DAMIR ZANOŠKAR

Općina Jelenje: MARIO ANTOLIĆ

Općina Skrad: IVAN CRNKOVIĆ

Općina Klana: DRAGAN ISKRA

Općina Lokve: SANJA ČOP

Općina Mrkopalj: MARICA FRANCIŠKOVIĆ

Općina Ravna Gora: FRANJO MANCE

Općina Viškovo: RAJKO SROK

Grad Vrbovsko: LJUBOMIR CINDRIĆ

Grad Kastav: IVICA RUBEŠA

Općina Brod Moravice: VILKO KLOBUČAR