Plan rada za 2017. godinu

Centar će Planom rada za 2017. godinu raditi na provedbi i realizaciji programa Centra (provedba javne nabave za realizaciju programa, zaključivanje Ugovora o radu na programu, suradnja na terenu u cilju provedbe i realizacije programa, prikupljanje računa za troškove provedbe programa, kontrola računa te unos računa u riznicu Županije, priprema i izrada zahtjeva za plaćanje PGŽ, prikupljanje materijala za izvješće o provedbi programa, izrada završnog izvješća). Sudjelovanje u koordinaciji s LAG-ovima, prezentacija proizvoda i projekata iz PGŽ u suradnji s LAG-ovima, sudjelovanje na sajmovima i organizacija prezentacije i promocije autohtonih proizvoda putem e-kataloga (ažuriranje stranice te uvođenje Internet prodaje) te kroz prostor u zakupu u Rijeci (primorsku kuću). Praćenje natječaja iz programa ruralnog razvoja i pomoć zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima u pripremi dokumentacije za kandidiranje na natječaje. Održavanje matičnog nasada voćaka, trajnog nasada u Staroj Sušici te kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze i matičnog nasada Žlahtine na otoku Krku. Suradnja sa Udrugom Lovranski marun te Riječkom nadbiskupijom na trajnom nasadu maruna u Lovranu. Organizacija edukacija za poljoprivrednike u suradnji sa savjetodavnom službom.

Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS, pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje za korištenje zemljišta zainteresiranim poljoprivrednicima. Provedba mjera poljoprivrednog redara koja se sastoji od obilaska terena po nalogu JLS, slanja pismenih naloga za uređenje zemljište, kontrola nakon isteka roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provodi program. Realizacija koncepcije projekta Stara Sušica i priprema prijedloga u suradnji s PGŽ, održavanje cijelog kompleksa. Sudjelovanje u povjerenstvima temeljem imenovanja Ministarstva i PGŽ.

Osim provedbe programa, Centar će surađivati sa osnivačima te pridruženim članovima Centra. Izvršavati sve poslove po nalogu Upravnog vijeća te obaveze sukladno Zaključcima osnivača Centra.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U 2017. godini Centar planira sljedeća radna mjesta: ravnatelj Centra, stručni suradnik za poljoprivredu, suradnik za poljoprivredno zemljište i EU projekte, radnik na održavanju, stručni suradnik za ruralni razvoj (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), suradnik za razvoj i promociju autohtonih proizvoda.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU

R.br.

Naziv programa

2017.

2018.

2019.

1.

Redovna djelatnost CPRR PGŽ

2.414.000,00

2.414.000,00

2.414.000,00

Ukupno razdjel:

2.414.000,00

2.414.000,00

2.414.000,00

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

STRATEŠKI CILJ: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

PRIORITET: Razvoj zelenog gospodarstva

POSEBNI CILJ : Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Zaštita autohtonih sorata maslina, maruna i vinove loze. Sadnja matičnjaka maslina te održavanje trajnih nasada. Motrenje medenja na području Županije. Zaštita Krčkog sira te meda Meduna. Provedba i priprema EU projekata. Evidencija nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS te revitalizacija poljoprivrednog zemljišta. Organizacija edukacija za poljoprivrednike.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2017. godini planiraju se provoditi sljedeće programske aktivnosti:

 1. Razvoj voćarstva i maslinarstva
 2. Razvoj stočarstva sa uključenim pčelarstvom
 3. Razvoj vinogradarstva i vinarstva
 4. Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera
 5. Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta
 6. Provedba i priprema EU projekata

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

 • Zakon o poljoprivredi
 • Zakon o stočarstvu
 • Zakon o vinu
 • Zakon o hrani
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
 • Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske
 • Razvojna strategija PGŽ za 2016.- 2020.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i Planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede.

Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim prihodima od osnivača i pridruženih članova Centra čija se sredstva namjenski koriste.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Izrada Plana sadnje matičnjaka maruna, i trajnog nasada voćaka u Staroj Sušici. Sadnja matičnjaka maruna, i trajnog nasada voćaka u Staroj Sušici. Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici. Organizacija sakupljanja i prijevoz mlijeka sa farmi goveda u Gorskom kotaru u mljekaru PIK d.d. Provedba istraživanja u cilju zdravlja stada ovaca i koza odnosno bolestima od kojih obolijeva veći broj životinja. Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga te promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda. Provedba znanstveno-stručnih istraživanja u cilju proizvodnje pjenušaca od autohtonih sorata vinove loze te klonska selekcija Žlahtine. Završetak aktivnosti na pilot lokaciji u Novom Vinodolskom te upis naknadno pronađenih čestica u zemljišne knjige. Izrada evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države. Suradnja sa Općinama i Gradovima u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.

Naziv aktivnosti / projekta

2017.

2018.

2019.

1.

Osiguravanje uvjeta rada za CPRR PGŽ

970.000,00

970.000,00

970.000,00

2.

Programske aktivnosti CPRR PGŽ

1.444.000,00

1.444.000,00

1.444.000,00

Ukupno program:

2.414.000,00

2.414.000,00

2.414.000,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. godinu se razlikuje od prethodne godine zbog manje raspoloživih sredstava od PGŽ i JLS te zbog prijenosa sredstava iz prethodne godine.

RAZVOJ VOĆARSTVA I MASLINARSTVA

Realizacijom planiranih aktivnosti biti će omogućeno gospodarenje autohtonim sortimentom maslina, maruna i starih sorata jabuka i krušaka u cilju proizvodnje sadnica od autohtonih sorata, a ujedno će biti i zaštićen autohtoni sortiment Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA

 • Zaštita autohtonih sorata maslina i maruna što uključuje znanstveno-stručna istraživanja u cilju zaštite jedinstvenih autohtonih sorata maslina i maruna Primorsko-goranske županije u cilju dokazivanja kako ovaj sortiment potječe iz određenog mjesta, regije ili zemlje te kako se kvaliteta, ugled i ostala obilježja propisuju određenom (njegovom) zemljopisnom podrijetlu
 • Sadnja matičnjaka maslina na Krku te održavanje trajnih nasada u Staroj Sušici što uključuje pripremu zemljišta za sadnju, nabavu sadnog materijala, gnojidbu, sadnju, zaštitu i održavanje maslinika u ukupnoj površini od 1,5 hektara. Planirana sadnja navedenog matičnjaka potrebna je u cilju zaštite autohtonog sortimenta Županije Održavanje trajnih nasada voćaka u Staroj Sušici koji imaju komercijalnu i edukativnu ulogu za razvoj voćarstva u Gorskom kotaru.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.

PRIHODI

Plan (kn)

1.

PGŽ

150.000,00

Ukupno:

150.000,00

R.b.

RASHODI PGŽ

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

40.000,00

2.

Materijal i sirovine

18.000,00

3.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

80.000,00

4.

Energija

1.000,00

5.

Višegodišnji nasadi

11.000,00

Ukupno od PGŽ:

150.000,00

Sveukupno:

150.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Novo zasađene površine pod trajnim nasadimaSadnjom matičnjaka maslina očuvati će se autohtone sorte PGŽ.

Hektar

0

1,5

0

0

2. RAZVOJ STOČARSTVA SA UKLJUČENIM PČELARSTVOM

Programskom aktivnosti nastoji se pokrenuti postupak motrenja medenja na području Primorsko-goranske županije.

Realizacijom aktivnosti nastoji se zaštititi autohtoni proizvodi Županije kao što je Krčki sir i med Medun te promovirati kravlje mlijeko sa područja Gorskog kotara.

OPIS POSLOVA

 • Zaštita meda Meduna i Krčkog sira stručna terenska i teoretska istraživanja u cilju zaštite izvornosti autohtonog proizvoda meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog Ministarstva
 • Motrenje medenja na području PGŽ u suradnji sa Općinama i Gradovima osnivačima i pridruženim članovima Centra planira se nabava elektronskih vaga te računalnog programa u cilju motrenja medenja. Uporabom digitalnih vaga i kvalitetnog servera gdje se prikupljaju i obrađuju informacije o medenju, ista postaje dostupna svim pčelarima, a time i mogućnost povećanja ukupne produktivnosti
 • Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara uključuje nabavu mljekomata putem kojeg će Centar promovirati kravlje mlijeko sa područja Gorskog kotara

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.

PRIHODI

Plan (kn)

1.

PGŽ

200.000,00

2.

JLS

300.000,00

Ukupno:

500.000,00

R.b.

RASHODI PGŽ

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

110.000,00

2.

Energija

2.000,00

3.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4.000,00

4.

Zakupnine i najamnine

3.000,00

5.

Instrumenti, uređaji i strojevi za ostale namjene

81.000,00

Ukupno od PGŽ:

200.000,00

R.b.

RASHODI JLS

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

30.000,00

2.

Računalne usluge

60.000,00

3.

Instrumenti, uređaji i strojevi

210.000,00

Ukupno od JLS:

300.000,00

Sveukupno:

500.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Nabava mljekomataPromocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara putem mljekomata

Broj mljekomata

0

1

1

1

Nabava elektronskih vagaMotrenje medenja na području PGŽ putem elektronskih vaga

Broj elektronskih vaga

0

30

30

30

Izrada i prikupljanje dokumentacijeZaštita meda Meduna i Krčkog sira kod nadležnog ministarstva

Izrađen dokument

0

2

0

0

3. RAZVOJ VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije. Održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorata vinove loze u Risici te matičnjaka Žlahtine na Vrbniku.

OPIS POSLOVA

 • Zaštita autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva Znanstveno-stručna istraživanja autohtonih sorata vinove loze na području Grada Kastva u cilju zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije

 • Održavanje matičnjaka Žlahtine te kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze PGŽ U cilju provedbe znanstveno-stručnih istraživanja i zaštite i očuvanja autohtonog sortimenta Županije te proizvodnje bez virusnih loznih cjepova Žlahtine. U navedenim nasadima provoditi će se stručni i zdravstveni nadzor od strane nadležnih institucija.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI

R.b.

PRIHODI

Plan (kn)

1.

PGŽ

30.000,00

Ukupno:

30.000,00

R.b.

RASHODI PGŽ

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

20.000,00

2.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.000,00

Ukupno od PGŽ:

30.000,00

Sveukupno:

30.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Zaštita autohtonih sorata vinove loze Grada KastvaZnanstveno-stručna istraživanja u cilju dokazivanja autohtonosti i posebnosti vinove loze

Stupanj dovršenosti dokumenta

0 %

50%

50%

0%

4. RAZVOJ I PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA KVARNERA

Razvoj i promocija autohtonih proizvoda Kvarnera putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda te putem specijalizirane trgovine autohtonih proizvoda.

Provedbom programa stvoriti će se prepoznatljivost Županije putem promocije autohtoni proizvoda, a proizvođačima će biti omogućena dodatna promocija i prodaja vlastitih proizvoda.

OPIS POSLOVA

 • Promocija autohtonih proizvoda Promocija putem e-kataloga u kojem su navedeni osnovni podaci o proizvođaču za pojedina turistička područja (primorje, otoci i gorje), veza na Google map + GPS koordinate. Nalaze se podaci o proizvodima sa galerijom slika, a omogućena je i nadogradnja funkcionalnosti kataloga za prodaju i plaćanje putem interneta (e-dućan). Promocija putem specijaliziranog prostora u Rijeci te promocija putem manifestacija i sajmova na kojima će biti promovirani autohtoni proizvodi Kvarnera u specijaliziranim drvenim kučicama
 • Promocija autohtonih proizvoda u suradnji sa JLS Promocija autohtonim proizvoda putem manifestacija, sajmova, izložbi i festivala autohtonih proizvoda kao npr: Bundevijada, Dani krušaka, Medenjak z Opatije, Drobnica fest, Delnički proljetni sajam, Festival vune, Kreko, Lovranski marun, Dani Jarbole, Festival malina, Dani šljiva, Kumpirica i Grobnički sir, Kvarnerić, Promocija Vrbničke žlahtine itd.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.

PRIHODI

Plan (kn)

1.

PGŽ

402.000,00

2.

JLS

150.000,00

Ukupno:

552.000,00

R.b.

RASHODI PGŽ

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

80.000,00

2.

Zakupnine i najamnine

72.000,00

3.

Uredska oprema i namještaj

45.000,00

4.

Usluge telefona, pošte i prijevoza

30.000,00

5.

Energija

15.000,00

6.

Instrumenti uređaji i strojevi za ostale namjene

120.000,00

7.

Pristojbe i naknade

20.000,00

8.

Usluge promidžbe i informiranja

10.000,00

9.

Komunalne usluge

10.000,00

Ukupno od PGŽ:

402.000,00

R.b.

RASHODI JLS

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

150.000,00

Ukupno od JLS:

150.000,00

Sveukupno:

552.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Promocija autohtonih proizvodaPromocija putem e-kataloga proizvođača autohtonih proizvoda PGŽ, istima je stvoren uvjet dodatne promocije

Broj posjetitelja

e-kataloga tjedno

20

50

100

200

Promocija autohtonih proizvodaPromocija autohtonih proizvoda putem specijaliziranog prostora u Rijeci.

Broj dobavljača

0

5

10

15

5. REVITALIZACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Evidencija raspoloživog nekorištenog poljoprivrednog zemljišta u Primorsko-goranskoj županiji. Čišćenje poljoprivredno zemljište od šikare i šume te održavanje i uređenje poljskih putova.

OPIS POSLOVA

 • Evidencije poljoprivrednog zemljišta Suradnja sa Agencijom za poljoprivredno zemljište i Općinama i Gradovima u cilju izrade evidencije raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i JLS na području Županije. Pomoć u pripremi i prikupljanju natječajne dokumentacije za korištenje raspoloživog poljoprivrednog zemljišta svim zainteresiranim poljoprivrednicima
 • Provedba mjera poljoprivrednog redara Obilazak zapuštenog poljoprivrednog zemljišta po nalogu Općina i Gradova, slanje pismenih naloga za uređenje zemljišta, kontrola po isteku roka te pismeno izvještavanje Općina i Gradova na čijem se području provode mjere poljoprivrednog redara
 • Čišćenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta te uređenje i održavanje poljskih putova Malčiranje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta sa malčerom u suvlasništvu Centra u cilju održavanja zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Održavanje i uređenje poljoprivrednih putova u suradnji sa JLS u cilju lakše dostupnosti poljoprivrednim površinama

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.

PRIHODI

Plan (kn)

1.

JLS

150.000,00

Ukupno:

150.000,00

R.b.

RASHODI PGŽ

Plan (kn)

2.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

150.000,00

Ukupno od JLS:

150.000,00

Sveukupno:

150.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Evidencija zemljišta

Izrada dokumenta o raspoloživom poljoprivrednom zemljištu na području PGŽ

Stupanj dovršenosti dokumenta

50%

50%

0%

0%

Održavanje zemljišta

Malčiranje poljoprivrednog zemljišta

Hektar

10

20

30

40

6. PROVEDBA I PRIPREMA EU PROJEKATA

Praćenje natječaja, osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga, sastavljanje natječajne dokumentacije za dobivanje sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Suradnja sa lokalnim akcijskim grupama Primorsko-goranske županije.

OPIS POSLOVA

 • Praćenje natječaja i informiranje putem web stranica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Ministarstva poljoprivrede o najavi i raspisanim natječajima po mjerama Ruralnog razvoja. Osmišljavanje i pisanje projektnih prijedloga te sastavljanje natječajne dokumentacije za kandidiranje na nacionalne i EU fondove
 • Sudjelovanje u Županijskom timu i suradnja sa LAG-ovima Pružanje informacija zainteresiranim korisnicima i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

R.b.

PRIHODI

Plan (kn)

1.

PGŽ

50.000,00

2.

Vlastita sredstva

12.000,00

Ukupno:

62.000,00

R.b.

RASHODI PGŽ

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

50.000,00

Ukupno od PGŽ:

50.000,00

R.b.

VLASTITI RASHODI

Plan (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge

12.000,00

Ukupno vlastitih rashoda:

12.000,00

Sveukupno:

62.000,00

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.

Edukacija o Programu ruralnog razvojaInformiranje zainteresiranih korisnika i promoviranje mjera Programa ruralnog razvoja

Broj korisnika Programa

0

50

100

200

Kandidiranje projekata na mjere Ruralnog razvojaIzrada projektne dokumentacije

Broj dovršenosti dokumenta

0

2

4

10

 

FIANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU:

PRIHODI:

Konto

Plan (kn)

PGŽ (Opći prihodi i primici):

67111

1.543.000,00

PGŽ (Opći prihodi i primici):

67121

257.000,00

JLS (Pomoći):

63613

390.000,00

JLS (Pomoći):

63623

210.000,00

Vlastiti prihodi:

64225

12.000,00

Vlastiti prihodi:

64132

2.000,00

UKUPNO PRIHODI U 2017.:

2.414.000,00

RASHODI:

Konto

Plan (kn)

Programske aktivnosti:

1.444.000,00

Materijal i sirovine

3222

18.000,00

Energija

3223

18.000,00

Intelektualne i osobne usluge

3237

492.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

244.000,00

Višegodišnji nasadi

4251

11.000,00

Zakupnine i najamnine

3235

75.000,00

Računalne usluge

3238

60.000,00

Instrumenti, uređaji i strojevi

4225

210.000,00

Instrumenti, uređaji i strojevi za ostale namjene

4227

201.000,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

30.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

10.000,00

Komunalne usluge

3234

10.000,00

Pristojbe i naknade

3295

20.000,00

Uredska oprema i namještaj

4221

45.000,00

Osiguravanje uvjeta rada za CPRR

970.000,00

Plaće za redovan rad

3111

527.000,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

15.000,00

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

82.000,00

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133

9.000,00

Službena putovanja

3211

10.000,00

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život

3212

30.000,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

1.000,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

4.000,00

Energija

3223

35.000,00

Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje

3224

10.000,00

Sitni inventar i auto gume

3225

15.500,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

25.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

50.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

1.500,00

Komunalne usluge

3234

40.000,00

Zakupnine i najamnine

3235

13.200,00

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

2.500,00

Intelektualne i osobne usluge

3237

51.000,00

Osiguravanje uvjeta rada za CPRR

Konto

Plan (kn)

Računalne usluge

3238

2.000,00

Ostale usluge

3239

15.000,00

Reprezentacija

3293

10.000,00

Premija osiguranja

3292

11.100,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

2.500,00

Službena radna i zaštitna odjeća

3227

1.000,00

Članarine i norme

3294

3.500,00

Pristojbe i naknade

3295

1.000,00

Bankarske usluge

3431

1.500,00

Kamate

3433

700,00

SVEUKUPNO RASHODI 2017.:

2.414.000,00

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

PRIHODI:

Konto

Plan (kn)

2017.

Plan (kn)

2018.

Plan (kn)

2019.

PGŽ (Opći prihodi i primici):

67111

1.543.000,00

1.543.000,00

1.543.000,00

PGŽ (Opći prihodi i primici):

67121

257.000,00

257.000,00

257.000,00

JLS (Pomoći):

63613

390.000,00

600.000,00

600.000,00

JLS (Pomoći):

63623

210.000,00

0,00

0,00

Vlastiti prihodi:

64225

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Vlastiti prihodi:

64132

2.000,00

2.000,00

2.000,00

UKUPNO PRIHODI:

2.414.000,00

2.414.000,00

2.414.000,00

RASHODI:

Konto

Plan (kn)

2017.

Plan (kn)

2018.

Plan (kn)

2019.

Programske aktivnosti:

1.444.000,00

1.444.000,00

1.444.000,00

Materijal i sirovine

3222

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Energija

3223

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Intelektualne i osobne usluge

3237

492.000,00

513.000,00

513.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

244.000,00

459.000,00

459.000,00

Višegodišnji nasadi

4251

11.000,00

0,00

0,00

Zakupnine i najamnine

3235

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Računalne usluge

3238

60.000,00

0,00

0,00

Instrumenti, uređaji i strojevi

4225

210.000,00

191.000,00

191.000,00

Instrumenti, uređaji i strojevi za ostale namjene

4227

201.000,00

0,00

0,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

30.000,00

60.000,00

60.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

10.000,00

30.000,00

30.000,00

Komunalne usluge

3234

10.000,00

15.000,00

15.000,00

Pristojbe i naknade

3295

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Uredska oprema i namještaj

4221

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Osiguravanje uvjeta rada za CPRR

970.000,00

970.000,00

970.000,00

Plaće za redovan rad

3111

527.000,00

527.000,00

527.000,00

Ostali rashodi za zaposlene

3121

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3132

82.000,00

82.000,00

82.000,00

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3133

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Službena putovanja

3211

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život

3212

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Stručno usavršavanje zaposlenika

3213

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3221

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Energija

3223

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje

3224

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Sitni inventar i auto gume

3225

15.500,00

15.500,00

15.500,00

Usluge telefona, pošte i prijevoza

3231

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3232

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Usluge promidžbe i informiranja

3233

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Komunalne usluge

3234

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Zakupnine i najamnine

3235

13.200,00

13.200,00

13.200,00

Zdravstvene i veterinarske usluge

3236

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Intelektualne i osobne usluge

3237

51.000,00

51.000,00

51.000,00

Računalne usluge

3238

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Ostale usluge

3239

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Reprezentacija

3293

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Premija osiguranja

3292

11.100,00

11.100,00

11.100,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Službena radna i zaštitna odjeća

3227

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Članarine i norme

3294

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Pristojbe i naknade

3295

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Bankarske usluge

3431

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Kamate

3433

700,00

700,00

700,00

UKUPNO RASHODI:

2.414.000,00

2.414.000,00

2.414.000,00